ผลของการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปาบูรณาการเทคโนโลยี ภาษา ชุมชนเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

Main Article Content

ผกามาศ แซ่โล้
นฤมล จิตต์หาญ
เสาวรัตน์ ทศศะ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปาบูรณาการเทคโนโลยี ภาษา ชุมชนเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐานมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทราวาส
(คุรุราษฎร์วิทยา) จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
3) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย - ร้อยละความก้าวหน้าของผู้เรียน


ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ เรื่องการแสดงพื้นเมือง 4 ภาคสูงขึ้น
และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา บูรณาการเทคโนโลยี ภาษาและการใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ.

กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL). สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view.php?ID_New=1936

ดุษฎี โยเหลา และ คณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพมหานคร : หจก. ทิพยวิสุทธิ์.

ทัศนวรรณ รามณรงค์. โมเดลซิปปา ( CIPPA Model). สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/547887

ทิศนา แขมมณี. (2543). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21. นครปฐม: บริษัทเพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด

สิริรัตน์ นาคิน. (2564). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Community Based Learning.

สมบัติ การจนารักพงค์. (2550). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร

อนุศร หงษ์ขุนทด. (2559). แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ตามแนวคิด TPACK Model.

อานนท์ สายคำฟู. (2553). การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์. (วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ณ นิจิโก๊ะ

รีสอร์ท แอนท์คันทรี คลับ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Colye, D., Hood, P. & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Knowles, S. M. (1975). Self-directed learning: A guide for learnmers and teachers. New York: Follett.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers’ knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054

Saul McLeod. (2017). Kolb’s Learning Styles and Experiential Learning Cycle. Simply Psychology. Retrieved