การพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

Main Article Content

นันทวุฒิ สุจำนงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ สถิติสำหรับการทดสอบ ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที T-test (Dependent)


ผลการศึกษาพบว่า


  1. การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ Kolmogorov-Smirnova พบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีการกระจายแบบปกติ

  2. การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 23.04 คิดเป็นร้อยละ 76.19

  3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก แสดงให้เห็นว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2544). แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2545 – 2549). กรุงเทพฯ: ไทยมิตรการพิมพ์.

ชุติกาญจน์ พลไชย และ ดุจเดือน ไชยพิชิต. (2564). การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนของกีฬาวอลเลย์บอลด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์. 6(2), 617 – 628.

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2548). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).

ทิศนา แขมมณี. (2548). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก. (2552). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2549). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้. มหาสารคาม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อัฑฒ์สนันตน์ ธรรมคงทอง. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายงานการวิจัย). จันทบุรี: โรงเรียนเบญจมานุสรณ์.