การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคการอ่าน แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)

Main Article Content

วารุณี สีวังราช
อรอนุตร ธรรมจักร

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R 2) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R จำนวน 5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมง โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 แบบฝึก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ ให้คะแนนแบบ Scoring Rubric โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค SQ4R มีค่าเท่ากับ 81.22/82.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

นวภรณ์ อุ่นเรือน. (2560). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

สำลี รักสุทธี. (2553). สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่อง และเขียนเป็น. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.

สุวิมล สุวรรณจันดี. (2554). การพัฒนาแผนการเรียนรู้สาระพุทธศาสนาโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอรัญญาราม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

Bulut, A. (2017, January). Improving 4th Grade Primary School Student’ Reading Comprehension Skills. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 23-30.

Pauk, W. (1984). How to study in college. New York: Houghton Mifflin.