การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

อรอนุตร ธรรมจักร
อารียา พิมพา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา 2) แบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบ ทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett) การหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถการอ่านจับใจความ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความและความสามารถการอ่านจับใจความระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สูตร t-test


          ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่านจับใจความด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคพาโนรามา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาพรวม ( = 3.25, S.D. = 0.18) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบด้านการตั้งคำถาม อยู่ที่ ( = 3.49, S.D. = 0.18) อยู่ในระดับดีมาก ด้านการตอบคำถามมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ( = 3.76, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับดีมาก ด้านการบันทึกความรู้จากการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ (  = 3.32, S.D.= 0.24) อยู่ในระดับดีมาก ด้านเขียนสรุปใจความสำคัญ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ( = 2.91, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับดี และด้านการประเมินค่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ (  = 2.76, S.D.= 0.19) อยู่ในระดับดี 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพาโนรามา มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 24.68, S.D.= 1.49) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 17.59, S.D.= 2.86) โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


 


คำสำคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การอ่านจับใจความสำคัญ, วิธีการสอนแบบพาโนรามา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสนจัดพิมพ.

พนมวัลย์ แดงบุสดี. (2556). การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รุ่งทิวา ฉิมกูล. (2562). ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความ

สามารถการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย -ธรรมาธิราช. 7(7): 56-72.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชา0506703การพัฒนาการเรียนการสอน.

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์. (2559). ทักษะทางภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

สมบัติ ท้ายเรือคํา. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์: ประสาน

การพิมพ์.

สิริวรรณ ชัยชนะพีระกุล. (2564). การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ

พาโนรามาร่วมกับหนังสือวรรณกรรมเยาวชนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

สุปราณี พัดทอง. (2559). ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.

อัญชญา สมเขาใหญ่. (2562). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ระหว่างกลุมที่ได้รับการสอนแบบ PANORAMA กับกลุมที่ได้รับการสอนแบบ

ปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง.

อัญชลี พันสุภัค. (2556). ผลการสอนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธี PANORAMA ร่วมกับเทคนิค KWL-

PLUS ที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นปฐม

ศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Edward, Peter. (1973). PANORAMA : A Study Technique. Journal of Reading. 17, 132-135.