Archives - Page 2

 • January - April 2019
  Vol. 23 No. 1 (2019)

 • September - December 2018
  Vol. 22 No. 3 (2018)

 • May - August Published in August
  Vol. 22 No. 2 (2018)

  บทบรรณาธิการ

                  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 นี้ เป็นฉบับแรกภายใต้การดำเนินงานของ ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานวารสารประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา

                       วารสารฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 4 บทความ และบทความวิชาการจำนวน 1 บทความ ดังนี้

                       บทความวิจัยประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง Green Efficiency Analysis of Longan Supply Chains: A Two-Stage DEA Approach บทความต่อมาเป็นบทความเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการประมาณค่าเอนโทรปีสูงสุด เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการประมาณค่าเอนโทรปีสูงสุดสำหรับแบบจำลองเชิงเส้นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำระดับจังหวัดของประเทศไทย:กรณีตัวอย่าง บทความที่สามเป็นบทความเกี่ยวกับราคายางพาราในประเทศไทย เรื่อง ความสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของราคายางพาราในประเทศไทยและตลาด TOCOM โดยแบบจำลอง Regime-switching Cointegration และบทความที่สี่เป็นบทความที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง เรื่อง วัฏจักรเศรษฐกิจเชิงการปรับโครงสร้างในกลุ่มประเทศอาเซียน-5

                 บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่องเกี่ยวกับการว่างงานแฝง เรื่อง A Review Paper on Visible and Invisible Underemployment

                ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำแนะนำ กองบรรณาธิการและคณะทำงานยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของท่าน โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ journal.econcmu@gmail.com เพื่อกองบรรณาธิการและคณะทำงานฯ จะได้รับไปปรับปรุงต่อไป

  บรรณาธิการ

 • January-April Publish in April
  Vol. 22 No. 1 (2018)

  บทบรรณาธิการ

              วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 โดยมีการปรับเพิ่มจำนวนเผยแพร่ต่อปีจากเดิม 2 ฉบับต่อปีเป็น 3 ฉบับต่อปี ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป และได้มีการปรับเปลี่ยนให้บทความทั้งหมดมีชื่อตาราง เนื้อหาตาราง รูปภาพ รวมไปถึงการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยกำหนดให้ใช้ “Table” แทน “ตาราง” และ “Figure” แทน “ภาพ”  เพื่อส่งเสริมวารสารวิชาการไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ วารสารฯ ยึดมั่นในการเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการและเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเปิดรับบทความทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  วารสารฯ ฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว คือเรื่อง The Effect of Preference for Nature-Based Recreations: Application of a Multi-Destination Travel Cost Method บทความต่อมาเป็นบทความด้านโลจิสติกส์ เรื่อง Role of the Logistics Industry in Thailand’s Economy และบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจ้างงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย รวมไปถึงบทความด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พลังงาน เรื่อง อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนภาคเหนือของประเทศไทยภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราเพิ่มขึ้น

                  ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป

  บรรณาธิการ

   

 • July-December Publish in December
  Vol. 21 No. 2 (2017)

  บทบรรณาธิการ

              วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 5 เรื่อง ประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 1 เรื่อง คือ การเลือกอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  บทความต่อมาเป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน เรื่อง การกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff  ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เรื่อง การแบ่งบัญชีในใจ การควบคุมตัวเอง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการออมของบุคคล รวมไปถึงบทความด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการศึกษา เรื่อง A Comparison of Entrepreneurial Learning Education นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน เรื่อง การประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของประเทศไทย

                  ทางคณะผู้จัดทำวารสารหวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป

  บรรณาธิการ

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
  Vol. 20 No. 2 (2016)

  วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 5 เรื่อง ประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 เรื่อง คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน -5 และ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย บทความต่อมาเป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และ เศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร เรื่อง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายในการศึกษาบทบาทของการเชื่อมโยงการบริหารต่อเงินฝากของสถาบันการเงินไทย นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการปริทรรศน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต เรื่อง วิธีวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ขอบเขตผลผลิตเชิงสุ่ม

                ทางคณะผู้จัดทำวารสารหวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป

11-20 of 61