Vol. 20 No. 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

					View Vol. 20 No. 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 5 เรื่อง ประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 เรื่อง คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน -5 และ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย บทความต่อมาเป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และ เศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร เรื่อง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายในการศึกษาบทบาทของการเชื่อมโยงการบริหารต่อเงินฝากของสถาบันการเงินไทย นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการปริทรรศน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต เรื่อง วิธีวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ขอบเขตผลผลิตเชิงสุ่ม

              ทางคณะผู้จัดทำวารสารหวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป

Published: 2016-12-30

Articles