ความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของสิทธิมนุษยชน

Main Article Content

Arisara Lekkham

บทคัดย่อ

เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชน บทความนี้มุ่งศึกษาความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นของสิทธิมนุษยชน จากการศึกษาพบว่าภายใต้ระบอบกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากรัฐมีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ในประเด็นสิทธิมนุษยชนรัฐยังมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกทำลายด้วย สำหรับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นพบว่าได้มีการยอมรับในปัจจุบัน แต่ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นยังไม่ชัดเจน สำหรับการทำให้กฎหมายมีผลใช้บังคับนั้นพบว่าได้มีความพยายามของภาคประชาสังคมที่ฟ้องบริษัทเอกชนให้รับผิดพร้อมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกทางศาล และในกลไกอื่นนอกจากศาล พบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของบางประเทศได้ประกาศให้ตนเองมีหน้าที่ในการไต่สวนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมอุตุนิยมวิทยา. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. สืบค้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=86
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2557). หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงเทพคลาสิคสแกน จำกัด
ธีรชัย เกื้อเกตุ. (2560). ความตกลงปารีส: โครงสร้างใหม่ทางกฎหมาย ในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, 6 (2), 27-52.
อริศรา เหล็กคำ. (2561). จากริโอ 1992 สู่ปารีส 2015 : สาระสำคัญของความตกลงปารีส,” ใน ไพโรจน์ กัมพูสิริ. (บ.ก.), หนังสือที่ระลึกครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า 192-212. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
Borràs, S. (2012). (CEDAT, Universitat Rovira i Virgili). Climate change responsibilities in polar peoples: the Inuit Case, EJOLT Factsheet No. 44, p. 4. Retrieved November 30, 2017, from http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/FS-44.pdf
Center for International Environmental Law. (2017). Smoke and Fumes The Legal and Evidentiary Basis for Holding Big Oil Accountable for the Climate Crisis. Retrieved November 20, 2017, from http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/11/Smoke-Fumes-FINAL.pdf
Danish Institute for International Studies. (2014). Report on Human Rights Perspectives on Climate Change Adaptation Civil Society Experiences in Cambodia and Kenya. Denmark: Eurographic Denmark.
Davies, K. et al. (2017). The Declaration on Human Rights and Climate Change: a new legal tool for global policy change. Journal of Human Rights and the Environment, 8 (2), 217-253.
DIHR and ICAR, (2017). National Action Plans on Business and Human Rights Toolkit. Retrieved November 20, 2017, from https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/ files/media/dokumenter/udgivelser/hrd_2017/dihr_icar_nap_toolkit_2017_edition.pdf
Hsieh, N. (2017). Business Responsibilities for Human Rights: A Commentary on Arnold. Business and Human Rights Journal, 2 (2), 297-309.
Human Rights Council (2008). Resolution 7/23 Human Rights and Climate Change. Retrieved November 20, 2017, from http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_23.pdf
Human Rights Council (2009). Resolution 10/4 Human Rights and Climate Change. Retrieved November 20, 2017, from http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf
Inuit Circumpolar Council Canada, Summary of the Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omission of the United States. Retrieved November 30, 2017, from http://www.inuitcircumpolar.com/ uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionsummary.pdf
Knox, J. (2016) Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: Climate change, UNHRC, 31st Session, UN Doc A/HRC/31/52. Retrieved November 20, 2017, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2729611
Okubo, N. (2013). Climate Change Litigation: A Global Tendency. In Ruppel, C. O., (Eds.), Climate Change: International Law and Global Governance (741-758). Germany: Nomos.
Shelton, D. (2009). Human Rights and Climate Change, Buffett Center for International and Comparative Studies Working Paper No. 09-002. Retrieved November 20, 2017, from http://buffett.northwestern.edu/documents/working-papers/Buffett_09-002_Shelton.pdf
The Danish Institute for Human Rights. (2016). Climate Change A Human Rights Concern. Retrieved November 20, 2017, from https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/ files/media/billeder/nyheder/final_dihr_hr_and_cc_paper_3_11_16.pdf
The Declaration on Human Rights and Climate Change, 2007
The Kyoto Protocol
The Maastricht Principles on Extraterritorial Obligation of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights
The Male’s Declaration on the Human Dimension of Global Climate Change, 2007.
The Paris Agreement, 2015
The United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992
UNEP, (2015). Climate Change and Human Rights. Nairobi: UNON Publishing Service Section.
UNEP, (2017). The Status of Climate Change Litigation A Global Review. Nairobi: UNON Publishing Service Section.
United Nations, (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. Retrieved November 20, 2017, from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Translated Thai References
Meteorological Department. Climate Change. Retrieved November 20, 2017, from https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID =86
National Human Rights Commission. (2014). Guiding Principles on Business and Human Rights Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. Bangkok: Bangkok Classic Scan.
Teerachai Kuakate. (2017). Paris Agreement: The New Paradigm of Climate Change Law. Ramkhamhaeng Law Journal, 6 (2), 27-52.
Arisara Lekkham. (2018). “From Rio 1992 to Paris 2015 : The Essential Elements of the Paris Agreement,” in Pairoj Kampusiri. (Ed.) The book related to 15th Anniversary of School of Law, Mae Fah Luang Universiy (pp.192-212) Bangkok: October Prints.