สำรวจความท้าทายและข้อจำกัดบางประการของการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในบริบทของมลพิษข้ามพรมแดน

Main Article Content

Krisdakorn Wongwuthikun

บทคัดย่อ

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบระหว่างประเทศสามารถใช้ได้กับเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนด้วย แต่อย่างไรก็ตามคดีความที่ขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศนั้นยังมีจำนวนจำกัด ซึ่งยังคงสร้างความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเมื่อนำมาปรับใช้กับเรื่องในทางสิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในทางทฤษฎีขึ้นหลายประการ เพราะปัญหาเรื่องมลพิษหรือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างไปจากเรื่องทั่ว ๆ ไป บทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอปัญหาดังกล่าว อันได้แก่ ปัญหาเรื่องการกระทำที่กล่าวอ้างได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐ ปัญหาเรื่องการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ ปัญหาการกำหนดนิยามเรื่องความเสียหาย ปัญหาเรื่องผลในทางกฎหมายหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นปัญหาการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่ได้กระทำลงและความเสียหายที่เกิดขึ้นและปัญหาเรื่องการฟ้องร้องคดีต่อศาลในกรณีการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีลักษณะเป็น erga omnes

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

Krisdakorn Wongwuthikun, National Institute of Development Administration

School of Law

References

Benzing, M. (2006). Community Interests in the Procedure of International Courts and Tribunals. Law and Practice of International Courts and Tribunals, 5, 369.
Boyle, A. (1990). State Responsibility and Liability for Injurious Consequences of Acts not Prohibited by International Law: A Necessary Distinction. International Comparative Law Quarterly, 33, 1.
Boyle, A. and Harrison J. (2013). Judicial Settlement of International Environmental Disputes: Current Problems. Journal of International Dispute Settlement, 4 245.
Burkett, M. (2014). Loss and Damage. Climate Law, 4, 119.
Crawford, J. (2002). The International Law Commissions Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge University Press.
____¬¬¬¬____. (2013). State Responsibility: The General Part. Cambridge: Cambridge University Press.
Fitzmaurice, M. (2010). Necessity in International Environmental Law. Netherlands Yearbook of International Law, 41, 159.
Gray, C. (2015). Current Development: The 2014 Judicial Activity of the ICJ. American Journal of International Law, 109, 583.
Harimoto, Y. (2014). The ICJ Judgment on the Whaling Case: Some Reflections. AALCO Journal of International Law, 3, 31.
Linderfalk, U. (2009). State Responsibility and the Primary-Secondary Rules Terminology – The Role of Language for an Understanding of the International Legal System. Nordic Journal of International Law, 78, 53.
Okowa, P. (1998). Environmental Dispute Settlement: Some Reflections on Recent Developments. In Malcolm, D. Evans. (Ed.), Remedies in International Law: The Institutional Dilemma. Oxford: Oxford Hart.
Peel, J. (2017). Climate Change. In Nollkaemper, André., & Plakokefalos, Ilias. & Schechinger, Jessica. (Eds.), The Practice of Shared Responsibility in International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
Peel, J. (2015). Unpacking the Elements of State Responsibility Claim for Transboundary Pollution. In Jayakumar, S. et al. (Eds.), Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law and Policy. Glos: Edward Elgar.
Redgwell, C. (2013). The Wrong Trousers: State Responsibility and International Environmental Law. In Koutrakos, P. & Evans, M. (Eds.), The International Responsibility of the European Union – European and International Perspectives. UK: Hart Publishing.
Sand, P. (1992). Transnational Environmental Disputes. In Bardonnet, Daniel. (Ed.), Le Règlement Pacifique des Différends Internationaux en Europe: Perspectives D'avenir (127). Natherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
________ . (2005). Compensation for Environmental Damage from the 1991 Gulf War. Environmenal Law and Policy, 35, 244.
Simma, B. (1994). From Bilateralism to Community Interest in International Law. Recueil des Cours, 250, 217.
Stephens, T. (2004). The Limits of International Adjudication in International Environmental Law: Another Perspective on the Southern Bluefin Tuna Case. International Journal of Marine and Coastal Law, 19, 177.
Tol, R. and Verheyen, R. (2004). State Responsibility and Compensation for Climate
Change Damage- A Legal and Economic Assessment. Energy Policy, 32, 1109.
Tomuschat, C. (1999). International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century. Recueil de Cours, 281, 1.
Voigt, C. (2008). State Responsibility for Climate Change Damages. Nordic Journal of International Law, 77, 1.
Vicuña, F. (2002). Current Trends in Responsibility and Liability for Environmental Harm under International Law. In Koufa, Kalliopi. (Ed.), Protection of the Environment for the New Millennium: Thesaurus Acroasium Vol XXXI. Sakkoulas Publications.
Zimmermann, A. (2014). Between the Quest for Universality and its Limited Jurisdiction: The Role of the International Court of Justice in Enhancing the International Rule of Law In Giorgio, Gaja & Jenny Grote Stoutenburg (Eds.), Enhancing the Rule of Law Through the International Court of Law. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

Cases Law
Advisory Opinion on Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (2011) ITLOS, Seabed Disputes Chamber, (2011) 50 ILM 458.
Case Concerning Factory at Chorzów (Germany v Poland) (Claim for Indemnity; Merits) (1927) 9 PCIJ (Ser A) No 12.
Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (Judgment) [2010] ICJ Rep 14.
Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) [1997] ICJ Rep 7.
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226.
MOX Plant Case (No.10) (Ireland v. United Kingdom) (Provisional Measures, Order of 3 December 2001) ITLOS Reports 2001, (2003) 126 ILR 310.
Question relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) (Merits) [2012] ICJ Rep 422.
Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area (1 February 2011).
Trail Smelter (USA v Canada), Award RIAA 1911.
Trail Smelter Arbitration (US v. Canada) (1941) 3 RIAA 1907.