เรื่องเล่าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี : หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่บังคับไม่ได้กับวิถีแห่งอาเซียนต่อสถาบันการเงิน

Main Article Content

Watcharachai Jirajindakul

บทคัดย่อ

แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงมานาน อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวยังขาดความมีประสิทธิภาพในการปรับใช้และการบังคับใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจขององค์กรธุรกิจขาดสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบหลักการว่าด้วยวิถีแห่งอาเซียน (ASEAN Way) ซึ่งเป็นทางปฏิบัติของรัฐสมาชิกอาเซียนจึงยิ่งทำให้หลักความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมในบริบทของภูมิภาคอาเซียนมีความท้าทายในการปรับใช้มากยิ่งขึ้น


เพื่อศึกษาปัญหาความท้าทายของการปรับใช้แนวคิดความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมและหลักการว่าด้วยวิถีแห่งอาเซียนในบริบทของภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว ผู้เขียนได้ศึกษากรณีศึกษาเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมาวิเคราะห์และอธิบาย โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องประกอบการวิเคราะห์เนื้อหา บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการปรับใช้แนวคิดหลักความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมกับหลักการว่าด้วยวิถีแห่งอาเซียนผ่านกรณีศึกษา ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปรับใช้หลักความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมมีปัญหาในการบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนั้น มีแนวโน้มที่ไม่สามารถบังคับได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าการกำหนดตราสารกฎหมายอย่างอื่นมาใช้บังคับแทนจะส่งผลให้เกิดข้อบังคับที่ชัดเจน และสร้างแนวทางแก่องค์กรธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Agreement on the cooperation for the sustainable development of the Mekong river basin. Accessed June 26, 2019. https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf

ASEAN CSR Network. Annual Report 2015, Accessed https://www.asean-csr-network.org/c/about-us/annual-report.
ASEAN, Sekretariat. "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia." 1976.

Asian Forum for Human Rights and Development. Corporate Social Responsibility in ASEAN Needs to Emphasize. “Responsibility” Available at: https://www.forum-asia.org/?p=12822

Center for Transboundary Legal Development. Company-Community Conflicts: The Effectiveness of Outcomes of Non-Judicial Conflict Resolution. An Exploratory Report. The Netherlands: Tilburg University, 2013.

Chor Karn Chang Public Company Limited. สารสนเทศของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด [Document of the Chor Karn Chang Public Company Limited., Financial Support to Xayaburi Power Co., Ltd.] 16 May 2016. Accessed June 26, 2019] https://www.ck.listedcompany.com/newsroom/160520162012220239T. (in Thai).

Corporate Social Responsibility Initiative. Right-Compatible Grievance Mechanisms: A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2008.

Felice, Damiano de. “Challenges and opportunities in the production of business and human rights indicators to measure the corporate responsibilities”, 2015.

Focus on the Global South. “Civil Society Statement on Corporate Accountability in ASEAN", Accessed 13 November 2012 https://focusweb.org/civil-society-statement-on-corporate-accountability-in-asean/
Foundation for Ecological Recovery. “แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตแหล่งพึ่งพิงของชุมชน” [The Mekong River, the river for life and the community]. Thailand Ame Trandem, “Xayaburi Dam” International Rivers. Accessed https://www.internationalrivers.org/campaigns/xayaburi-dam

Middleton, Carl & Pritchard, Ashley. “Corporate Accountability in ASEAN: A Human Right-Based Approach”, Asian Forum for Human Rights and Development, 2013.

Middleton, Carl. “ASEAN: How About Accountability beyond Borders?” https://www.aseannews.net/asean-accountability-beyond-borders/Nature Explorer, 2011. (in Thai)

Prasarn Marukpitak, วิกฤติแม่น้ำศึกษากรณีเขื่อนไซยะบุรี. [The Crisis of the River from the case of Xayaburi Dam]. Bangkokbiznews, 2011. (in Thai)

Petcharamesree, Sriprapha. "The ASEAN human rights architecture: its development and challenges." (2013).

Pleawtree Witvate. CK expecting to sign a contract for the Xayaburi Dam in this March 2011 after having requested for loan from 4 huge banks”. Accessed November 17, 2010. https://www.ryt9.com/s/iq10/102953

Ramasastry, Anita, Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability (2015). Journal of Human Rights, Vol. 14, No. 2, pp. 237-59 (2015); University of Washington School of Law Research Paper No. 2015-39.

Rangsan Thanaponphan, ฉันทมติวอชิงตัน = Washington Consensus [Washington Consensus] Bangkok: Kobfai, 1995. (in Thai).

Ruggie, John. "Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights." Innovations: Technology, Governance, Globalization 3.2 (2008): 189-212.

Sarinee achavanuntakul. . นับต่อธนาคารเจ้าหนี้ กรณีศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีไซยะบุรี | ประชาชน 2.0. [Toward the Creditor Bank: The Hearing of the Administrative Court on Xayaburi Case / People 2.0] July 10, 2004. Accessed June 26, 2019. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/592343 (in THai).

Thai Extra-Territorial Obligations Working Group: ETO Watch, ธรรมาภิบาลข้ามพรหมแดนจากการลงทุนในภูมิภาคจาก 5 โครงการ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนา), โครงการเขื่อนไซยะบุรี (สปป.ลาว), โครงการเขื่อนปากแบ่ง (สปป.ลาว), โครงการเหมือแร่เฮงดา (เมียนมา), โครงการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ำตาลโอโดเยนเจยร์ (กัมพูชา) [Extra-territorial Governance from investments in 5 projects: Dawei Special Economic Zone in Myanmar, Xayaburi Dam in Laos, Pak Beng Dam in Laos, Heinda Mine in Myanmar and the sugar cane farming and establishment a sugar manufacturer called Odoyenger Company in Cambodia] 2017. 7-8. (in Thai)

ThaiPublica (blog). เสวนาการเงินที่ยั่งยืน (1) : ‘สู่การธนาคารที่ยั่งยืน บางบทเรียนของธนาคารไทย,’, [Talk on the Sustainable Finance (1): [Toward the Sustainable Finance: Some Lessons of Thai Banks.] August 28, 2015. Accessed June 26, 2019. https://thaipublica.org/2015/08/sustainable-banking-1/.

The National Human Rights Commission of Thailand. รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ 1171/2558 [Report no. 1171/2558 on the result of the consultation upon the National Human Rights Commission of Thailand]. 2015 (in Thai).

The Stock Exchange of Thailand. “Stock Price”. Accessed January 6, 2019. https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=BANK
UN Human Rights Council, Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, 7 April 2008, A/HRC/8/5. accessed 28 June 2019.

United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI,

United Nations, CSR and Developing Countries what scope for government action?, Sustainable Development, Innovation Brief. (1 February 2007), 1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/no1.pdf
West, Niki. Corporate social responsibility in Mekong hydropower development. 2013.