จาก “นิติสังคมศาสตร์” สู่ CMU Journal of Law and Social Sciences

 

นับตั้งแต่การริเริ่มจัดทำวารสารวิชาการที่เน้นการนำเสนอผลงานวิชาการด้านกฎหมาย (หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย) ซึ่งการบูรณาการกับแนวความคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ชื่อวารสารว่า “นิติสังคมศาสตร์” ด้วยความมุ่งหมายว่าจะทำให้ผู้อ่านและผู้คนในแวดวงได้ตระหนักว่าบทความที่ได้นำเสนอในที่นี้มีจุดเน้นและความแตกต่างจากวารสารกฎหมายในสถาบันการศึกษาอื่นๆ

การใช้ชื่อในลักษณะดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความหมายและการให้ความสนใจกับบทความทางกฎหมายซึ่งอาจมีเนื้อหาและแนวพินิจที่แตกต่างจากบทความกฎหมายกระแสหลักที่มีอยู่อย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลของระบบการประกันคุณภาพในการจัดทำวารสารทางวิชาการและการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สามารถเข้ากับระบบสถาบันการประเมินที่ทรงอำนาจ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อสู่ภาษาอังกฤษเป็น CMU Journal of Law and Social Sciences (ที่มีตัวย่อว่า CMUJLSS โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ ผู้อ่านก็อาจสามารถสังเกตได้จากหน้าปกของวารสารฉบับนี้ที่มีชื่อภาษาอังกฤษขนาดใหญ่กว่าปรากฏขึ้นมาควบคู่กันไป

แม้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ แต่ก็ได้พยายามรักษาความหมายให้สอดคล้องกับชื่อที่เคยใช้ในภาษาไทย รวมทั้งวารสารฉบับนี้ก็จะยังคงแนวทางในการสร้างพื้นที่ให้กับงานวิชาการด้านกฎหมายทางเลือก เพื่อให้สามารถมีที่ยืนและนำเสนอการศึกษากฎหมายในมิติต่างๆ อยู่ต่อไปเฉกเช่นที่เคยเป็นมาโดยตลอด

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-29