กลไกเยียวยาที่ขับเคลื่อนด้วยความสิ้นหวังเพื่อให้เกิดความรับผิดข้ามพรมแดน

Main Article Content

Kornkanok Wathanabhoom

บทคัดย่อ

การข้ามพรมแดนของโครงการพัฒนาต่างๆ จากรัฐเจ้าของทุนไปยังดินแดนของรัฐอื่น ณ ดินแดนปลายทางอาจไม่ได้รองรับเพียงการเคลื่อนย้ายของทุน สินค้า บริการ และแรงงาน แต่รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแทบจะสิ้นหวังกับกลไกภายในประเทศตน ความหวังหนึ่งของการเยียวยาคือ ความพยายามที่จะมาใช้กลไกของประเทศต้นทาง ภายใต้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศมุ่งสร้างพันธกรณีต่อรัฐภาคีต่อการเคารพ คุ้มครอง รวมถึงการประกันว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นจริงได้ แต่พบว่ารัฐภาคีจำนวนไม่น้อยไม่สามารถดำเนินการตามพันธกรณีได้จริง ผลกระทบที่เกิดนอกอาณาเขตรัฐ ถูกทำให้เป็นเรื่องไกลตัวและถูกกล่าวอ้างเพื่องดเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณี แต่การเกิดขึ้นของแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบนอกอาณาเขต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐและเอกชนในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน  นอกจากนี้สหประชาชาติสนับสนุนให้แต่ละประเทศจัดทำ“แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”เพื่อนำหลักการฯไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ แม้จะมิใช่ตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและถูกนำมาใช้โดยระบบ“สมัครใจ” กลับปรากฎว่ามี 19 ประเทศได้ดำเนินการจัดทำ“แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” และประเทศไทย กำลังดำเนินการร่างแผนฯอยู่ บทความนี้มุ่งทบทวนถึงท่าทีของรัฐไทยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทุนไทยนอกอาณาเขตรัฐไทย ในช่วงเวลาก่อนและหลังการตื่นตัวต่อหลักการ ETOs และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Administrative Court Complaint No (Sor).493/2555 (in Thai)

Cabinet resolution 16 May 2016 “เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบาย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา โครงการดังกล่าว ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย” [The summary of the consideration from a result complaint report for policy recommendation on the community right in case of deep seaport and economic zone in Dawei, Myanmar of Italian-Thai Development public company which Thailand sign the memorandum of understanding to develop the project which violated human right to people in Dawei] Accessed February 20, 2018. https://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=16&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=
Darunee Paisanpanichkul, Teaching Material: International Private Law, Faculty of Law, Chiang Mai University, 2017. (in Thai)

ETOs Watch, รายงานการลงทุนโดยตรงของประเทศไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน [Report on Thailand Direct Investment: Community, Environment Impact and Human Rights Violation], Co-Kayan Team, June 2018. Accessed June 4, 2018.
https://www.nhrc.or.th/getattachment/eeb6c10c-8870-4593-98c6-fd670a63ad1e/.aspx (in Thai)

Final statement from the US NCP on a specific instance raised by Community Legal Education Center of Cambodia (CLEC)/Earth Rights International (ERI) against American Refining Inc. (ASR) regarding human rights due diligence in supply chain relationship in Cambodia. Accessed February 18, 2018.
https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/governance/annual-report-on-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-2013/the-activities-of-national-contact-points_mne-2013-5-en#page85

Finance & Trade Watch Austria et al vs Andritz AG. Accessed February 18, 2018.
https://www.oecdwatch.org/cases/Case_326

General comment No.24 (10 August 2017) on State Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities UN Doc E/C.12/GC/24. Accessed February, 5, 2018. https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?
enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcIMOuuG4TpS9jwIhCJcXiuZ1yrkMD%2FSj8YF%2BSXo4mYx7Y%2F3L3zvM2zSUbw6ujlnCawQrJx3hlK8Odka6DUwG3Y
Handbook: How to hold States accountable for Extraterritorial Violation. Accessed February5, 2018.
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/detail/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=204

International Centre for Environmental Management, Inception Report: MRC SEA for HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM, 23 October 2009. Accessed February 15, 2018. https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/IRVOL2final.pdf

Lungowe v Vedanta [2019] UKSC 20

Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in The Area of Economic, Social and Cultural Rights, accessed February 5, 2018, https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23

Ministry of Justice, Rights and Liberties Protection Department “กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักสหประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” Rights and Liberties Protection Department push forwards implementation of UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Accessed March 10, 2018. https://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/7788-2017-09-26-03-45-29. (in Thai)

Ministry of Justice, Rights and Liberties Protection Department “ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Zero Draft)”[Draft of National Action Plan on Business and Human Rights] Accessed June 20, 2018.
https://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2017-06-14-08-39-27/8810-2018-06-21-08-59-56 (in Thai)

National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Accessed February 18, 2018.
https://www.oecd.org/investment/mne/ncps.htm

OECD guidelines for multinational enterprises, Accessed February 18, 2018.
https://www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf

Pichaisak Horrayangku, (translator). “หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” [UN Guiding Principle on Business and Human Rights], (Nonthaburi: Sahamitr printingandpublishing co,ltd, 2014).

The Mekong Butterfly, “แผนภาพที่ 1 แผนที่การลงทุนในต่างประเทศของไทย 12 โครงการ” [picture No.1 Thai outbound Investment map of 12 projects] Accessed February10, 2018
https://themekongbutterfly.com/2018/03/11/บทสรุปผู้บริหาร-การลงท/. (in Thai)

The most urgent ministry of foreign affair No 1002/345 issue date on 11 March 2016. Accessed February 20, 2018.
https://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9931936911.pdf (in Thai)

The National Human Rights Commission of Thailand “รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 115/2558 เรื่อง กรณีผู้ถูกร้องได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชาวกัมพูชา(คำร้องที่ 58/2553) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558" [Report of the investigation of human rights violation No.115/ 2015 on the case of respondent got land concession for sugar plantation and set up sugar plant in Cambodia which violated human rights to Cambodian people, Case No. 58/2010] Accessed February 17, 2018.
https://www.nhrc.or.th/getattachment/d6c18b91-3ca3-46dd-937d-6d703a76d2cf/.aspx (in Thai)

The National Human Rights Commission of Thailand “รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 1003/2558 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการดำเนินงานของบริษัท น.จำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอสำโรง (Samrong) และจงกล (Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์ เมียนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชองกัมพูชา” [Report No 1003/2015 on the community right in case of the operation of Company Nor limited which violated to people in Samrong and Chongkal district in OddarMeanchey province ] Accessed February 17, 2018
https://www.nhrc.or.th/getattachment/09a71635-9ae6-46f7-a3f8- 76f0dca041d6/.aspx (in Thai)

The National Human Rights Commission of Thailand “รายงานที่ 1100/2558 เรื่องสิทธิชุมชน กรณีโครงการการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” [ Report No 1100/ 2015 on the community right in case of the transmission high voltage project in the area of Nan province for buying electricity from Hong Sa lignite coal mining and coal mine power plant in Laos.] Accessed February 20, 2018.
https://www.nhrc.or.th/getattachment/a77afa81-2efe-468e-91bd-77286489ae0c/.aspx (in Thai)

The National Human Rights Commission of Thailand “รายงานที่ 1220/2558 เรื่องสิทธิชุมชน กรณีการดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ของบริษัท...ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย” [ Report No 1220/ 2015 on the community right in case of deep seaport and economic zone in Dawei, Myanmar of Company…which Thailand sign the memorandum of understanding to develop the project which violated human right to people in Dawei] Accessed March 20, 2018.
https://www.nhrc.or.th/getattachment/0564e1b7-0374-4b7d-9622-75b7383e1361/.aspx (in Thai)

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Accessed February 18, 2018,
https://www.oecd.org/about/

The Supreme Administrative Court Order, Cor Sor 11/2556 Order No. Cor Sor 8/2557 (in Thai)

Xayaburi Dam project shareholders information, Accessed February 14, 2018. https://www.ckpower.co.th/th/about/company-background.php