สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนเสรีภาพในการรวมตัวบนโลกออนไลน์เพื่อแสดงออกเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Main Article Content

Tossapon Tassanakunlapan

บทคัดย่อ

รัฐไทยมีบทบัญญัติกฎหมายที่ให้หลักประกันเสรีภาพในการรวมตัวและแสดงออกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเรียกร้องสิทธิในสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรทั้งในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี อย่างไรก็ดีมีกฎหมายลำดับรองหรือมาตรการทางปฏิบัติบางประการสร้างอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มในโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรจากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนขบวนการเรียกร้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้การรวมกลุ่มในโลกเสมือนเพื่อขยายพลังในการแสดงออกทางความคิดไปสู่สังคมอันอาจเป็นกลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้การสนับสนุนกลุ่มได้แต่ก็ปรากฏกรณีที่รัฐจำกัดสิทธิหรือใช้มาตรการไม่เป็นคุณต่อการใช้เสรีภาพจนกลายเป็นผลร้ายต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน บทความวิจัยนี้ค้นพบบทเรียนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งไปกว่านั้นการศึกษากฎหมายและมาตรการในต่างประเทศเชิงเปรียบเทียบยังทำให้สามารถเลือกรูปแบบหลักประกันสิทธิและกลไกคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมต่อการนำมาปรับใช้กับรัฐไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

““ปฏิบัติการตบปากด้วยกฎหมาย” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ,” [“Strategic Lawsuit Against People Participation” for avoiding Check&Balance]. iLaw. Accessed May 24, 2019. https://ilaw.or.th/node/4244. (in Thai)

“Anti-SLAPP Law.” [Anti-SLAPP Law]. Anticorruption Organization of Thailand, Accessed May 24, 2019. https://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/152/5/Anti-SLAPP%20Law. (in Thai)

“Anti-SLAPP Laws: ส่งเสริมให้คนกล้าพูดกล้าตรวจสอบเรื่องของส่วนรวม.” [Anti-SLAPP Laws: encouraging people to speak about common interest issues]. Isranews. Accessed May 24, 2019. https://www.isranews.org/isranews-article/47730-slapp-laws.html. (in Thai)

“Spain: New counter-terrorism proposals would infringe basic human rights.” AMNESTY INTERNATIONAL. Accessed February 10, 2019. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/spain-new-counter-terrorism-proposals-would-infringe-basic-human-rights/.
“UN rights experts urge Spain to reject legal reform projects.” JURIST. Accessed February 23, 2019. https://jurist.org/paperchase/2015/02/un-rights-experts-urge-spain-to-reject-legal-reform-projects.php.
“เอกชนขอมีส่วนร่วมออกกม.ลูก จับตาตั้งบอร์ดไซเบอร์-คุ้มครองข้อมูล.” [Private Sector plead for participation in drafting subsequence laws, keep looking on setting up a new board on Cybersecurity and Personal Data Protection]. Prachachat Online. Accessed February 28, 2019. https://www.prachachat.net/ict/news-295457. (in Thai)


“การฟ้องคดีปิดปากเพื่อหยุดการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ: ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรออกกฎหมาย Anti- SLAPP Law หรือยัง?,” [Strategic Lawsuit Against People Participation: Is it time for Thailand to launching the Anti-SLAPP Law?]. Mgronline. Accessed May 24, 2019. https://mgronline.com/south/detail/9610000005321. (in Thai)

“การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม,” [Defame: The balance between personal and common interest]. Thailand Development and Research Institute. Accessed May 24, 2019. https://tdri.or.th/2016/06/trf-antislapplaw/. (in Thai)

“ขู่ฟ้องตั้งฉายา “หมู่บ้านป่าแหว่ง” เชิงดอยสุเทพ-ปุย.” [Threaten to launch a lawsuit the one who name “Deforested Village” nearby Suthep-Pui Mountain]. Thai PBS NEWS. Accessed May 24, 2019. https://news.thaipbs.or.th/content/271396. (in Thai)

“ชี้ผลฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ตัวเองแต่เซ็นเซอร์การรับรู้สาธารณะด้วย.” [The consequence of defame case are not just self-censorship but also censoring public perception]. Prachatai. Accessed May 24, 2019. https://prachatai.com/journal/2016/06/66382. (in Thai)

“ประกาศเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เรื่องช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ.” [Declaration of Begging for Doi Suthep Mountain Network on official communication channel]. Facebook. Accessed May 25, 2019. https://www.facebook.com/lovedoisuthep/photos/a.237478120337539.1073741829.237243290361022/279279542824063/?type=3&theater. (in Thai)

“ภูเก็ตหวาน คดีบรรทัดฐานของเสรีภาพสื่อกับมาตรา 14(1),” [Phuketwan, a precedent case on freedom of expression of the press and section 14(1) of Cybercrime Act]. iLaw. Accessed May 24, 2019. https://freedom.ilaw.or.th/computerrelatedcrimechargeonphuketwan. (in Thai)

“ลุ้น! ปมสร้างบ้านพักตุลาการ ยุติหรือไม่ จ่อนำเข้าที่ประชุม.” [Cheer! The decision on Judicial House construction, Hold or Move on, prepare for the meeting]. Thairathnews. Accessed May 24, 2019. https://www.thairath.co.th/content/1248819#cxrecs_s. (in Thai)

Águeda, Pedro. “Spain: New list of terrorists according to PP and PSOE penal code reform.” X-PRESSED. Accessed February 3, 2019. https://www.x-pressed.org/?xpd_article=spain-new-list-of-terrorists-according-to-pp-and-psoe-penal-code-reform.

Apinya Rattanamongkolsas. “กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน.” [Beneficial Group and Pressure Group]. เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนทางการเมืองไทย หน่วยที่ ๑๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [Reading Material on Thai Political Institute and Process, Unit 12, Political Science Department, Sukhothai Thammathirat University]. Bangkok: University Press Sukhothai Thammathirat University, 2004. (in Thai)

Arnant Kanchanaphandhu. พลวัตรในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย. [Dynamic of resource management: Paradigms and Policy]. Bangkok: Thailand Research Fund, 2001. (in Thai)

Boghosian, Heidi. Spying on Democracy: Government Surveillance, Corporate Power and Public Resistance. San Farancisco: City Lights Books, 2013.

Hartzler, Shannon. “Protecting Informed Public Participation: Anti-Slapp Law and the Media Defendant.” Valparaiso University Law Review, 41 No.3 (2007).

International Governmental Forum (IGF) and Internet Rights and Principles Coalition. The Charter of Human Rights and Principles for the Internet: UN Internet Governance Forum. 2014.

Kridsada Boonchai. ประชาสังคม: พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนจัดการกันเอง. [Civil Society: Public Space for People Autonomous]. Bangkok: Anonymous, 1999. (in Thai)

Theerawat Kwanchai and Alisa Bindusa. “SLAPP: ปฏิบัติการปิดปากคนด้วยกฎหมาย,” [SLAPP: Strategic Lawsuit against People Participation]. Prachatai. Accessed May 25, 2019. https://prachatai.com/journal/2018/04/76554. (in Thai)

UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. New York: 1945.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). “Press Release of Human rights experts.” UN. Accessed February 23, 2019. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15597&LangID=E>.

UN. GA Res.2997. New York: 1972.

United Nations. Charter of the United Nations. New York: 1945.

United Nations. Report of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm: 1972.