รัฐองค์รวม (Integral State) กับการศึกษาเชิงวิพากษ์ของการจัดการทรัพยากร ป่าไม้และที่ดิน หลังพฤษภาคม 2557

Main Article Content

Olarn Ongla
Watcharabon Buddharaksa

บทคัดย่อ

นโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินในสังคมไทยที่ผ่านมาประกอบสร้างขึ้นอย่างมีหลักคิดรวมถึงมีเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการกำกับจากชนชั้นผู้ปกครองมาอย่างยาวนาน  การที่ผู้ปกครองจะทำการควบคุมบังคับโดยอาศัยการใช้กำลังและกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงรักษาอำนาจให้ยาวนาน  ดังนั้นผู้ปกครองจำเป็นต้องผลิตสร้างความรับรู้ของผู้คนในสังคมให้เกิดความยินยอมพร้อมใจผ่านกลไกสถาบันทางสังคมต่าง ๆ  ภายหลังการทำรัฐประหารใน พ.ศ.2557 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจของจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) การรวมศูนย์อำนาจใหม่ผ่านการปรับกลไกในการควบคุมทรัพยากรไปสู่อำนาจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ 2) การสร้างภาพของความเป็น “ผู้ปกป้องทรัพยากร” เพื่อสร้างชอบธรรมโดยการแสดงตัวเองให้เป็นผู้ที่เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องและดูแลทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานและเพื่ออนาคตของคนในประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Bobbio, N. Gramsci and Conception of civil society. Pp 28-29; Formia J., Gramsci’s political Thought; Hegemony, Consciousness and the revolutionary process. Oxford: Clarendon Press 1981.

Forsyth.T and Walker.A. Forest Guardians, Forest Destroyers, The politic of Environmental Knowledge in Northern Thailand. University of Washington Press, 2008.

Gramsci, A. Selections from the prison notebook of Antonio Gramsci. ed. and trans.

Hoare,Q and Nowell Smith ,G.New York:Lawrence & Wishart, London, and International Publishers,1971.

Kanjana kaewthep. สายธารนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการสื่อสารศึกษา [philosopher Thought of Political Economy Theory and Communication Study]. Bangkok: PABPIM, 2008 (in Thai)

Liguori, Guido. Gramsci Pathway translate by David Broder,2015Marx, K and Engels, F.The German Ideology, 2nded, Author, C.J(ed)London Lawrence &Wishart,1974 .

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. คู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒). [ Handbook of Community Land used Management by Government Policy (Improved 2)]. The Secretary of National Land management Committee (KOR TOR COR) Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 2018 (in Thai)

Operation Center Sector 4 The Internal Security Operations Command. รายงานสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม [Monthly Action Report on January]. Bangkok, 2015 (in Thai)

Sanae jamaric Anan Kanjanaphan Somsak Sukawong Buntoon Srethasirote Jakkrit Kuanphot, ฐานทรัพยากร...ทุนชีวิตของสังคมไทย [Natural Resource: Thai Society Capital of life]. Bangkok Thailand Research Fund, 2003 (in Thai)

The Internal Security Operations Command.เอกสารแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน [Master Plan of Resolution Deforestation and Sustainable Natural Resource Management].Ministry of Natural Resources and Environment,2014 (in Thai)

Thomas, P.D. The Gramscian Moment Philosophy, Hegemony and Marxism. Leiden; Brill, 2008.

Watcharabon Buddharaksa. รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร้างภาวะการครองอำนาจนำ [ThaksinGovernment's attempts to build hegemony]. Degree of Master Program in Government, Department of Government Faculty of political Science Chulalongkorn University, 2006 (in Thai)

Watcharabon Buddharaksa. บทสำรวจความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอกรัมชี [A Survey of Gramsci’s political thought]. Bangkok. Sommadhi Publishers, 2014