สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง

Main Article Content

Boonlert Visetpricha

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดในทางสังคมวิทยาที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายโดยนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเมืองในต่างประเทศ   ในหลายสาขาวิชา อีกทั้งแนวคิดนี้ยังมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ในการประชุมระหว่างประเทศอีกด้วย แนวคิดนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างสรรค์เมืองที่มีความยุติธรรมแก่        ผู้อยู่อาศัยในเมือง ไม่ใช่มุ่งเพียงแสวงหากำไรจากเมือง อย่างไรก็ดี ความเข้าใจแนวคิดสิทธิที่จะ    มีส่วนร่วมในเมืองในแวดวงวิชาการไทยและในแวดวงผู้กำหนดนโยบายยังมีไม่มากนัก บทความชิ้นนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเอกสารจึงได้ทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดดังกล่าว เพื่อแนะนำแนวคิดนี้สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้และวิเคราะห์การพัฒนาเมืองที่มากกว่าด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน หากแต่ต้องตระหนักถึงความเป็นธรรมทางสังคมในเมืองด้วย บทความสืบค้นที่มาของแนวคิดสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมืองจากนักทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์ จากนั้นจะสังเคราะห์การตีความแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนข้อวิจารณ์ที่มีต่อแนวคิดนี้ โดยเฉพาะข้ออ่อนเมื่อพิจารณาจากฐานมโนทัศน์เรื่องสิทธิในทางกฎหมาย เพราะแนวคิดนี้ไม่ปรากฏชัดว่าผู้ใช้สิทธินี้คือใคร และการบังคับใช้เป็นอย่างไร ในตอนท้ายผู้เขียนเน้นจุดแข็งของแนวคิดดังกล่าวสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้งในทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Aalbers, Manuel B., and Kenneth Gibb. “Housing and the right to the city: introduction to the special issue.” International Journal of Housing Policy 14, no. 3 (2014): 207-213.

Apiwat Ratanawaraha (Interviewed). “ไปให้ไกลกว่า ‘รถตู้มหาภัย’” [ Going beyond ‘ the dangerous van]. Accessed Nov. 10, 2019. https://prachatai.com/journal/2017/01/ 69676. (in Thai)

Attoh, Kafui A. “What kind of right is the right to the city?.” Progress in human geography 35, no. 5 (2011): 669-685.

Boonlert Visetpricha. “เครือข่ายสลัม 4 ภาค: ประวัติศาสตร์และบทเรียน” [Four Regions Slum Network: History and lessons. Fadeawkan 1, no.3 (Jul. – Dec. 2003): 68-92.

Boonlert Visetpricha. “บทบาทภาคประชาชนในการผ่าทางตันปัญหาชุมชนแออัด” [The roles of people movement in dissolving slum community problems]. Romphruek Journal 26, no.2 (Feb. - May. 2008): 36-68.

Brenner, Neil, Peter Marcuse, and Margit Mayer, eds. Cities for people, not for profit: Critical urban theory and the right to the city. London and New York: Routledge, 2012.

Budds Jessica, Paulo Teixeira, and SEHAB. “Ensuring the right to the city: pro-poor housing, urban development and tenure legalization in Sao Paulo, Brazil.” Environment and Urbanization 17, no. 1 (2005): 89-114.

Davis, Mike. “Planet of slums.” New Perspectives Quarterly 23, no. 2 (2006): 6-11.

De Angelis, Massimo. The beginning of history: Value struggles and global capital. London: Pluto Press, 2007.

De Soto, Hernando. The other path. New York: Harper & Row, 1989.

De Souza, Marcelo Lopes. “Which right to which city? In defence of political-strategic clarity.” Interface 2, no. 1 (2010): 315-333.

Earle, Lucy. “Citizenship, the ‘right to the city’ and state fragility’.” Cities and Fragile States Working Paper, no. 87 (2011).

Fainstein, Susan S. The just city. Ithaca: Cornell University Press, 2010.

Glass, Michael R., Rachael Woldoff, and Lisa Morrison, “Does the middle class have rights to the city? Contingent rights and the struggle to inhabit Stuyvesant Town, New York.” International Journal of Housing Policy 14, no. 3 (2014): 214-235.

Harvey, David. “The right to the city.” International journal of urban and regional research 27, no. 4 (2003): 939-941.

Harvey, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Harvey, David. “The right to the city.” New Left Review 53 (2008): 23-40.

Harvey, David. Rebel cities: From the Right to the City to the urban revolution. London and New York: Verso books, 2012.

Harvey, David and David Waxhsmuth, “What is to be done? And who the hell is going to do it.” In Cities for people, not for profit, edited by Neil Brenner, Peter Marcus, and Margit Mayer, 264-274. London and New York: Routledge, 2012.

Kadi, Justin, and Richard Ronald, “Market-based housing reforms and the ‘right to the city’: the variegated experiences of New York, Amsterdam and Tokyo.” International Journal of Housing Policy 14, no. 3 (2014): 268-292.

Lefebvre, Henri. Writings on cities. Edited and translated by Kofman, Eleomore, and Elizabeth Lebas. Oxford: Blackwell, 1996.

Liss, Jon. “The Right to the city: From theory to grassroots alliance. In Cities for people, not for profit, In Cities for people, not for profit, edited by Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer, 250-263. London and New York: Routledge, 2012.

Weinstein, Liza, and Xuefei Ren, “The changing right to the city: Urban renewal and housing rights in globalizing Shanghai and Mumbai.” City & Community 8, no. 4 (2009): 407-432.

Marcuse, Peter. “From critical urban theory to the right to the city.” City 13, no. 2-3 (2009): 185-197.

Marcuse, Peter. “Whose right (s) to what city?.” In Cities for people, not for profit, edited by Neil Brenner, Peter Marcus, and Margit Mayer, 24-41. London and New York: Routledge, 2012.

Marcuse, Peter. “Reading the right to the city.” City 18, no. 1 (2014): 4-9.

Mayer, Margit. “The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements.” City 13, no.2-3 (2009): 362-374.

Mitchell, Don. The right to the city: Social justice and the fight for public space. New York: Guilford Press, 2003.

Montgomery, Charles. Happy city: Transforming our lives through urban design. Translated by Phinda Phisitbut. Bangkok: broccoli, 2019.


Nattapon Sang-arun. “สิทธิที่จะอยู่ในเมือง: ภาพสะท้อนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิการอยู่อาศัยของชุมชนบางบัว” [The Right to the City: The housing rights movement of Bangbua Community]. Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) 9, no.2 (2012): 1-22. (in Thai)

Nattawut Usavagovitwong, Kwanporn Bunnag and Napas Vatanopas. "ความเหลื่อมล้ำในเมืองมหานคร: บทปริทรรศน์ความรู้ในบริบทประเทศไทย" [Urban inequality in mega-urban region: The synoptic review from Thai’s context] Built Environment Inquiry Journal Faculty of Architecture Khon Kaen University 17, no. 12 (Jul. -Dec. 2018): 157-178. (in Thai)

Pattillo, Mary. “Housing: Commodity versus right.” Annual Review of Sociology 39, (2013): 509-531.
Pitch Pongsawat. “สิทธิที่จะมีอำนาจกำหนดชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของเมือง” [The Right to power to make decisions on life and urban change / The Right to the City). Accessed Nov. 6, 2019. https://www.matichon.co.th/columnists/news_1738940. (in Thai)

Prachachat Business. “ซี.พี. ทุ่ม 1.4 แสนล้านสร้างเมือง ปั้น “มักกะสัน” โกลบอล เกตเวย์”[ C.P. invests 140 Billion to build Makkasan Global Gateway]. Accessed Nov 10, 2019. https://www.prachachat.net/property/news-332604. (in Thai)
Purcell, Mark. “Excavating Lefebvre: The Right to the City and its urban politics of the inhabitant.” GeoJournal 58, no. 2-3 (2002): 99-108.

Purcell, Mark. “To inhabit well: Counterhegemonic movements and the Right to the City”, Urban geography 34, no.4 (2013): 560-574.

Purcell, Mark. “Possible worlds: Henry Lefebvre and the Right to the City”, Journal of Urban Affairs 36, no.1 (2014): 146-147.

Schmid, Christian. “Henry Lefebvre, the right to the city, and the new metropolitan mainstream.” In Cities for people, not for profit, In Cities for people, not for profit, edited by Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer, 42-62. London and New York: Routledge, 2012.

Shin, Hyun Bang. “The Right to the City and critical reflections on China's property rights activism.” Antipode 45, no. 5 (2013): 1167-1189.

Thairath. “ปิดตำนานตลาดเวิ้ง หมุนไปตามนายทุน” [Ending the legend of Werng Nakhon Gasem Market: Following Capitalists]. Accessed Nov. 10, 2019. https://www.thairath.co.th/content/187190. (in Thai)

Uitermark, Justus. “An in memoriam for the just city of Amsterdam.” City 13, no. 2-3 (2009): 347-361.

Uitermark, Justus. “An actually existing just city? The fight for the Right to the City in Amsterdam.” In Cities for people, not for profit, edited by Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer, 197-214. London and New York: Routledge, 2012.

Uitermark, Justus, Walter Nicholls, and Maarten Loopmans. “Cities and social movements: theorizing beyond the right to the city.” Environment and Planning A 44, (2012): 2546-2554.

Weinstein, Liza, and Xuefei Ren. “The changing right to the city: Urban renewal and housing rights in globalizing Shanghai and Mumbai.” City & Community 8, no. 4 (2009): 407-432.