ปัญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดีของพนักงานสอบสวน

Main Article Content

สรชา สุเมธวานิชย์

บทคัดย่อ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการต่อสู้คดีของศาลไทยนั้นเป็นระบบกล่าวหาที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของตัวเอง พยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในคดี โดยเฉพาะในคดีอาญาที่โจทก์จะต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อจนสิ้นสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริง ซึ่งพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพยานหลักฐานมากที่สุดนั้น ถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Officer) ที่นอกจากจะสามารถค้นหาพยานหลักฐานมาใช้ยืนยันว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามที่ถูกฟ้องจริงหรือไม่แล้ว ยังสามารถกำหนดความร้ายแรงของข้อหาและโทษที่ผู้ต้องหาจะได้รับผ่านการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกพยานหลักฐานที่จะนำไปใส่ไว้ในสำนวนคดีได้อีกด้วย เพราะหากพยานหลักฐานใดที่ไม่ถูกนำเข้าไปใส่ไว้ในสำนวน แน่นอนว่าย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ และพยานหลักฐานเหล่านั้นย่อมหายไปตลอดกาล


บทความนี้จะพูดถึงปัญหาการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมและคัดเลือกพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดีควบคู่ไปกับการศึกษากระบวนการทำงานของพนักงานสอบสวนผ่านการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวน ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการทำงานของพนักงานสอบสวนและข้อจำกัดต่างๆในการทำงาน ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดีอย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติร่าชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547

ข่าว 8, “โพลเผยคนไทยเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมแค่ 1.29 คะแนน จากเต็ม 5 ผลพวงคดี “ผกก โจ้”.” ข่าว 8. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2565 https://www.thaich8.com/news_d etail/100683.

คำสั่งสำนักงานตำรวจที่ 419/2556

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มานะ เผาะช่วย. “ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน.” วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2534

สมาชิกหมายเลข 1072124. “คนที่มีอาชีพเป็นตำรวจ เขารู้สึกรู้สาบ้างหรือเปล่าคะที่มีประชาชนรุมกันสาปแช่งรังเกียจด่าซะดูไร้ศักดิ์ศรีไปเลยในปัจจุบัน?.” พันทิป. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 https://pantip.com/topic/31296944.

สมาชิกหมายเลข 1649206. “ ‘เกลียดตำรวจ’ ของไทย ไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะ ‘เกลียดตำรวจ’ จริงๆ.” พันทิป. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 https://pantip.com/topic