วารสารนิติสังคมศาสตร์ (CMU Journal of Law and Social Sciences) ฉบับนี้ใช้ชื่อประจำฉบับว่า “ห้วงยามแห่งความพลิกผัน”

อันสืบเนื่องมาจากการตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ความเปลี่ยนแปลงนี้ในด้านหนึ่งอาจมองเห็นได้ในประเด็นทางการเมืองซึ่งได้แสดงให้เห็นประจักษ์ต่อสายตาในห้วงเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มิติแห่งความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมทางกฎหมายก็ยังปรากฏให้เห็นในด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม หรือแม้กระทั่งกับอุตสาหกรรมด้านกีฬา แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมิใช่พัฒนาการที่เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นเส้นตรง แต่อาจการวกกลับหรือออกไปจากความคาดหมาย อันทำให้กลายเป็นห้วงยามแห่ง “ความพลิกผัน”

ในท่ามกลางความผันแปรอันไม่แน่นอนนี้ ความพยายามทำความเข้าใจและให้คำอธิบายก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินไปสู่อนาคตของผู้คนมีความหวังได้มากยิ่งขึ้น

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30