ระเบียบว่าด้วยเคลียริ่งเฮาส์ของฟีฟ่า: มุมมองต่อการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

ระเบียบว่าด้วยเคลียริ่งเฮาส์ของฟีฟ่าเป็นระเบียบที่นำสโมสรกีฬาฟุตบอลต้นสังกัดใหม่ของนักกีฬาฟุตบอลที่รับโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลเข้ามาอยู่ในสังกัดของตนและสโมสรกีฬาฟุตบอลต้นสังกัดเดิมของนักกีฬาฟุตบอลที่เคยประสิทธิ์ประสาททักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเข้ามาสู่กระบวนการการจ่ายค่าตอบแทนในการประสิทธิ์ประสาททักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่เป็นธรรมสำหรับการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลข้ามสโมสรในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลสากล คู่สัญญา            ทุกฝ่ายในสัญญาโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลจำต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้อตกลงการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลข้ามสโมสรต้องมีการคิดคำนวณค่าตอบแทนการอบรมบ่มเพาะทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยอัตโนมัติ ระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการเงินและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจ่ายค่าตอบแทนการอบรมบ่มเพาะทักษะที่เป็นธรรมและในราคาที่สมเหตุสมผลให้แก่สโมสรกีฬาฟุตบอลต้นสังกัดเดิมของนักกีฬาฟุตบอลที่เคยอบรมบ่มเพาะทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่นักกีฬาฟุตบอล ในทำนองที่ก่อให้เกิดระบบที่แน่นอนยิ่งขึ้นเพื่อให้คู่สัญญาทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม บทความฉบับนี้ได้นำเสนอระเบียบว่าด้วยเคลียริ่งเฮาส์ของฟีฟ่าผ่านมุมมองต่อ     การปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล รวมทั้งวิเคราะห์การสร้างข้อตกลงที่เป็นธรรมภายใต้ระเบียบฉบับนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Fédération Internationale de Football Association. “Circular no. 1817 Zurich, 8 November 2022 FIFA Clearing House: operations commencing on 16 November 2022.” Accessed March 20, 2023 https://digitalhub.fifa.com/m/772bb8bcc87777c6 /original/Circular-No-1817-FIFA-Clearing-House-operations-commencing-on-16-No vember-2022_EN.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. FIFA Clearing House: Explanatory notes on the FIFA Clearing House Regulations. Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022.

Fédération Internationale de Football Association. “FIFA Clearing House.” Accessed February 4, 2023 https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/clearing-house.

Fédération Internationale de Football Association. “FIFA Clearing House begins operations.” Accessed February 4, 2023 https://www.fifa.com/legal/news/fifa-clearing-house-begins-operations.

Fédération Internationale de Football Association. “FIFA Clearing House begins operations.” Accessed March 20, 2023 https://www.fifa.com/legal/news/fifa-clearing-house-begins-operations.

Fédération Internationale de Football Association. FIFA Clearing House Regulations October 2022 edition. Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022.

Fédération Internationale de Football Association. Regulations on the Status and Transfer of Players March 2022 edition. Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2022.

Fédération Internationale de Football Association. Request for Proposal (RFP) Establishment and Operation of the FIFA Clearing House. Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2019.

Fédération Internationale de Football Association. “Transfer Matching System.” Accessed March 20, 2023 https://www.fifa.com/legal/news/fifa-clearing-house-begins-operations.

FIFA Clearing House. “Presentation of the FIFA Clearing House (FCH).” Accessed February 5, 2023 https://fifaclearinghouse.org/en/index.html

Kos, Drago. FIFA Transfer System Reform: Analysis and Recommendations. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2021.

Smith, Andrew. “A Guide To Training Compensation And Solidarity Payments In Football.” Accessed March 20, 2023 https://www.lawinsport.com/topics/item/a-guide-to-training-compensation-and-solidarity-payments-in-football.