อนาคตสังคมไทยภายใต้อำนาจตุลาการ The Future of Thai Society under Judicial Power

Main Article Content

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ในประเด็น "เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" ช่วยทำให้เกิด ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของการเมืองวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว ทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยได้ชัดเจนมากขึ้นใด แม้ว่าการขยาย อำนาจตุลาการเข้าสู่พื้นที่การเมืองจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ในโลก แต่การประกอบสร้างขึ้นมาของ  "ตุลาการภิวัตน์" ของแต่ละสังคมก็มี ความแตกต่างกันตามบริบทของสังคมนั้น "ตุลาการภิวัตน์" ของสังคมไทยเป็น กระบวนการที่ประกอบกันขึ้นมาจากวัฒนธรรมการเมืองเดิมกับเงื่อนไขทาง การเมืองของการต่อสู้ทางการเมืองของชนชั้นนำไทย

 

The analysis of “when the judiciary rules the land” can fulfill the changing of cultural politics which relates to the elite groups in Thai society. Even though the expansion of judicial powers into core politics occurs in many countries but the construction of “judicial activism” depends on the social context. Judicial activism in Thai society has been constructed from political culture and political con­ditions in power competing of Thai elite groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

กฤษณ์พชร โสมณวัตร, “อำนาจแห่ง ‘อัตลักษณ์’ ตุลาการ” นิติสังคมศาสตร์ 7, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557).

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: กฤษณ์พชร โสมณวัตร-การประกอบ สร้างอัตลักษณ์ตุลาการไทย” (26 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/04/65447

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: ปิยบุตร แสงกนกกุล - ตุลาการภิ วัตน์วิธี” (2 พฤษภาคม 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/05/65569

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: โยชิฟูมิ ทามาดะ-ประชาธิปไตยไทย กับตุลาการภิวัตน์” (22 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/04/65384

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: สมชาย ปรีชาศิลปกุล-กำเนิดและ ความพลิกผันของการเมืองเชิงตุลาการ” (25 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/04/65432

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: สายชล สัตยานุรักษ์-มรดก ประวัติศาสตร์ จุดกำเนิดตุลาการภิวัตน์” (23 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/04/65406

สำนักข่าวประชาไท, “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ฯ: อายาโกะ โทยามะ-วิเคราะห์การคัด เลือกกรรมการองค์กรอิสระ” (26 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 จาก http://prachatai.org/journal/2016/04/65461