วารสารนิติสังคมศาสตร์ฉบับ “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” เป็นความตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับสถาบันตุลาการในลักษณะวัตถุของการศึกษาโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบาทที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางมากขึ้นของฝ่ายตุลาการในสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา แต่การศึกษาเกี่ยวกับสถานะ บทบาท และความเปลี่ยนแปลงของสถาบันดังกล่าวยังมีอยู่น้อย หรือหากจะพอมีอยู่ก็จะเป็นการศึกษาไปในทิศทางเชิง นิติ-สถาบัน ที่ให้ความสำคัญกับกรอบทางกฎหมาย และโครงสร้างอย่างเป็นทางการของสถาบันตุลาการเป็นหลัก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจสถาบันตุลาการได้อย่างเหมาะสม

            บทความในวารสารฉบับนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “1 ทศวรรษ เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอที่มาจากหลายความรู้ที่ไม่ได้จำกัดไว้เพียงทางด้านนิติศาสตร์ แต่ยังมีทางด้านประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองต่อการศึกษาสถาบันตุลาการที่แตกต่างออกไป และอีกส่วนหนึ่งเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันตุลาการในแง่มุมต่างๆ ซึ่งหวังว่าบทความที่ปรากฏในที่นี้จะทำให้เกิดความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อการวิเคราะห์ ถกเถียงและแลกเปลี่ยนถึงบทบาทของสถาบันตุลาการในสังคมไทยในท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองที่สืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2016-08-11