ศาลและแสง Court and Light

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

ในหลายประเทศ ศาลยุติธรรมได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนสิทธิการใช้งาน แสงประดิษฐ์และสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแสงประดิษฐ์จากหลอด ไฟฟ้าหรือโคมไฟโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของมนุษย์ ศาลยุติธรรมได้ ตีความและปรับหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ แสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการส่องรุกล้ำของแสงประดิษฐ์ คดีที่เกี่ยวข้อง กับแสงสว่างจ้าที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์จากกระจกหรือหน้าต่างของ อาคารสูง และสิทธิที่จะได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง แม้ศาลยุติธรรมในหลาย ประเทศได้เคยวินิจฉัยคดีที่วางหลักเกณฑ์อันมีอิทธิพลต่อการออกแบบหรือติดตั้งแสง สว่างภายนอกอาคาร แต่ทว่าศาลยุติธรรมในหลายประเทศก็ยังไม่ได้วางหลักเกี่ยวกับ ระดับหรือปริมาณแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ที่สามารถรับได้ในเวลากลางวันและ กลางคืน ดังนั้น ศาลยุติธรรมอาจแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้ งานแสงประดิษฐ์และผลกระทบของแสงธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยไม่ เพียงแค่พิจารณาจากคำพิพากษาที่เคยวางหลักเกณฑ์เอาไว้ในเรื่องปัญหาดังกล่าว เท่านั้น หากแต่ยังต้องพิจารณาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม การก่อสร้างในชุมชนเมืองและปัญหาในทางวิศวกรรมส่องสว่าง

 

In many jurisdictions, the Court of Justice, as well as being the Judicial Institute, plays an important role in the development of a right to use artificial lights and other rights to a healthy environment and well-being. The functions of the Court are to interpret and apply the environmental and planning law; to decide light-related cases including challenges to artificial light use problems, building glare from the sky­scrapers and rights to maintain the level of natural illumination. While the significance of judicial bodies in many jurisdictions lies in the binding nature of their legal decisions, that influence the behavior of outdoor light installations and design, the Court of Justice in many jurisdictions sometimes does not successfully defines a maxi­mum amount of natural and artificial light which is acceptable during day and night hours. It may be better to try to resolve these legal mat­ters formally by bringing the issues to the consideration of the previous decisions of the Court of Justice and establishing an understanding with them about the legal provisions of the relevant legislation relating to architectural lighting, urban construction and illuminating engineering problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

NBC News. (2013). 'It is hotter than anywhere I've ever been': London skyscraper melts cars, fries eggs. Retrieved January 31, 2016, from http://www.nbcnews.com/news/other/it-hotter-anywhere-ive-ever-been-london-skyscraper-melts-cars-f8C11066086

OBAS UK. (2014). More tall buildings to come with proposed “Right to Light” reforms. Retrieved January 31, 2016, from http://www. obas.com/blog/more-tall-buildings-to-come-with-proposed-right-to-light-reforms/

Office of the Government Architect, Building Management and Works. (2015). The Architecture of Justice Facilities: Design standard for courthouses and justice complexes. Retrieved January 31, 2016, from https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/ Building_Management_and_Works/oga_justice_design_stan¬dards.pdf?n=4163

Parisi, R. (2009). A User’s Guide to Bringing a Private Nuisance Action. Retrieved January 31, 2016, from http://www.ppgbuf¬falo.org/wp-content/uploads/2010/06/Private-Nuisance-Users- Guide-1.pdf

Planning Portal. (2013). Changes to right to light regime mooted. Retrieved January 31, 2016, from http://www.planningportal. gov.uk/general/news/stories/2013/Feb13/210213/21022013_1

Ploetz, K. M. (2002). Light Pollution in the United States: An Overview of the Inadequacies of the Common Law and State and Local Regulation. New England Law Review, 36, 985-1039.

Royal Institution of Chartered Surveyors. (2010). Rights of light Prac¬tical guidance for chartered surveyors in England and Wales. Coventry: Royal Institution of Chartered Surveyors.

Royal Institution of Chartered Surveyors. (2013). A clear, impartial guide to Right to light. London: Royal Institution of Chartered Surveyors.

Scottish Government. (2009). Guidance to Accompany the Statutory Nuisance Provisions of the Public Health etc (Scot¬land) Act 2008. Retrieved January 31, 2016, from http://www. gov.scot/Publications/2009/01/23142152/8

Shi, J. (2010). Reducing Artificial Nighttime Light Pollution and Its Impacts. Durham: Environmental Protection Agency.

Smith, H. E. (2004). Exclusion and Property Rules in the Law of Nuisance. Virginia Law Review, 4 (90), 966-1049.

Solar Energy Industries Association. (2015). Solar Technology. Retrieved January 31, 2016, from http://www.seia.org/policy/ solar-technology

Supreme Court of Virginia Office of the Executive Secretary. (2015). Virginia Courthouse Facility Guidelines. Richmond: Supreme Court of Virginia Office of the Executive Secretary.

TEMPLE. (2006). Assessment of the Problem of Light Pollution from Security and Decorative Light. West Sussex: TEMPLE.

Test Valley Borough Council. (2015). Taking private action for nui¬sance problems without the involvement of the Council. Retrieved January 31, 2016, from https://www.testvalley.gov. uk/resident/housingandenvironmentalhealth/environmentalpro¬tection/noisenuisance/taking-private-action-nuisance-problems-without-in/

Tilling, S. (2015). Nuisance: Interference From Reflected Sunlight & Appropriate Remedies. UKELA e-law, 87, 17-18.

U.S. Department of Energy. (2010). Exterior Lighting Guide for Federal Agencies. Washington, DC :Federal Energy Management Program.

U.S. Environmental Protection Agency. (2004). Hudson River PCBs Superfund Site Quality of Life Performance Standards. New York: U.S. Environmental Protection Agency & Ecology and Environmental, Inc.

U.S. General Services Administration. (2007). U.S. Courts Design Guide. Washington, D.C.: U.S. General Services Administration.

U.S. General Services Administration. (2010). P100 Facilities Standards for the Public Buildings Service. Springfield: U.S. General Services Administration.

Utah Courts.(2015). Utah Judicial Facility Design Standards - Utah Courts. Retrieved January 31, 2016, from https://www.utcourts. gov/admin/facilities/docs/Utah_Judicial_Facility_Design_Stan-dards.pdf

Weekes, T. (2012). Not a light touch: Remedies in rights of light cases. Retrieved January 31, 2016, from http://www.landmark¬chambers.co.uk/userfiles/documents/resources/Rights_of_ Light_-_Remedies_TW.pdf

Wells, N. (2015). How Natural and Built Environments Impact Hu¬man Health. Retrieved January 31, 2016, from http://www. human.cornell.edu/outreach/upload/CHE_DEA_NaturalEnviron-ments.pdf

Whipple, T. (2013). How London’s burning in the glare of great glass tower the Walkie Talkie. Retrieved January 31, 2016, from http://www.thetimes.co.uk/tto/science/article3858974.ece

Wild Trout Trust. (2012). Advisory Visit Shimna River, Co. Down. Waterlooville: Wild Trout Trust.