บทปริทัศน์หนังสือ Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in ASIAN cases

Main Article Content

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจารณ์หนังสือ

References

เล่าจื๊อ, เต๋าเต็กเก็ง, แปลโดย พจนา จันทรสันติ ใน วิถีแห่งเต๋า, (กรุงเทพฯ:เคล็ดไทย,2521) หน้า 190.

ร่างรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย, http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ ewt/draftconstitution2/download/article/article_20160129132217.pdf, เข้าถึง เมื่อ 20 ก.พ. 2559

Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies : Constitutional Courts in ASIAN cases, New York, Cambridge University Press, 2003, p.17

สำนักข่าวประชาไท, วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : “ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเสียดีกว่า” http:// prachatai.org/journal/2016/02/63944, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559