กลางคืนที่หายไปในอาเซียน

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

แม้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของวัฏจักรความสว่างในเวลากลางวันและความมืดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ ที่สามารถช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศในเวลากลางคืนได้ หากแต่การใช้งานแสงสว่างผิดสถานที่ผิดเวลาก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ผลจากการเพิ่มจำนวนแสงสว่างภายนอกอาคารที่มากขึ้นช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ก่อให้เกิดปริมาณแสงจากแหล่งกำเนิดที่มากจนเกินไปและเป็นบ่อเกิดของแสงที่ส่องรุกล้ำไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่าง ซึ่งภาวะเช่นว่านี้เองเกี่ยวพันกับการบริโภคพลังงานที่มากจนเกินจำเป็น อันเนื่องมาจากการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารเป็นจำนวนมหาศาล ความสว่างบนท้องฟ้าอันเนื่องมาจากการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารของมหานครขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนยังมีปริมาณที่สูงและอาจสร้างปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพความมืดมิดของท้องฟ้าในยามค่ำคืนกับปัญหาคุณภาพของสภาวะแวดล้อมยามค่ำคืน สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองที่ซึ่งมีการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่เกินไปกว่ามาตรฐานคุณภาพสภาวะแวดล้อมที่ดีในยามค่ำคืน ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่แสงที่เป็นมลภาวะได้ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดและอาจเดินทางพุ่งตรงไปบนชั้นบรรยากาศ จนก่อให้เกิดการสูญเสียคุณภาพความมืดมิดบนท้องฟ้าตามธรรมชาติ ถึงกระนั้นก็ตามกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับกับผลกระทบในด้านลบของมลภาวะทางแสงจากการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร บทความฉบับนี้ประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักทางกฎหมายระดับภูมิภาคอาเซียน จากหลายมุมมองและหลากความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของท้องฟ้าที่มืดมิดในยามค่ำคืนและสภาวะแวดล้อมที่ดีในยามค่ำคืน

All relevant stakeholders agree on the importance of 24-hour day/night cycle which helps to maintain natural balance within a nocturnal ecosystem, but artificial light in the wrong place at the wrong time can be potentially environmentally harmful. In ASEAN regional countries, emissions of many excessive or intrusive light pollutants have increased over the past decades, resulting in dramatic problems with excessive energy consumption due to large number of exterior light fixtures. Atmospheric brightness that hangs over ASEAN metropolitan towns and cities in the night is still too high, and problems in relation to quality of dark-sky atmosphere and the night environment persist. A magnificent proportion of ASEAN’s population live in urban areas, especially city centres, where excessiveness of dark-sky quality standards occurs: sky glow, light trespass, intensity of light and building luminance pose harmful environmental risks. While atmospheric light pollutant released in one area may be transported in the atmosphere, contributing to poor dark-sky quality elsewhere, ASEAN countries’ legislation is not especially designed to prevent the negative environmental effects of emissions of light pollution from exterior light fixtures. This article aims to raise ASEAN legal awareness of the various perspectives on, and disciplinary perceptions of, quality of dark-sky atmosphere and the night environment. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

AP News. (2016). New atlas shows extent of light pollution -- what does it mean for our health?. Retrieved December 31, 2016, from http://bigstory.ap.org/article/c2ce989ea12d45b1be781f192fc18f27/new-atlas-shows-extent-light-pollution-what-does-it-mean
Asia Pacific Initiative. (2016). Night View World. Retrieved December 31, 2016, from http://www.esd-asiapacific.com/category/p_community/eco/
Asian Development Bank. (2008). Managing Asian Cities : Sustainable and inclusive urban solutions. Manila: Asian Development Bank.
Association of Southeast Asian Nations. (2015). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Retrieved December 31, 2016, from http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/ASEANAgreementonTransboundaryHazePollution.pdf
Bashiri, F. & Che Rosmani Che Hassan. (2014). Light Pollution and Its Effect on the Environment. International Journal of Fundamental Physical Sciences, 1 (4), 8-12.
Bat Conservation Trust. (2016). Artificial lighting and wildlife Interim Guidance: Recommendations to help minimise the impact artificial lighting. Retrieved December 31, 2016, from http://www.bats.org.uk/publications_download.php/1330/BCT_Interim_Guidance_Artificial_Lighting_June_2014.pdf
Bennie, J., Davies, T.W., Cruse, D. & Gaston, K.J. (2016). Ecological effects of artificial light at night on wild plants. Journal of Ecology, 104 (3), 611–620.
Campaign to Protect Rural England. (2016). Night Blight: Mapping England's light pollution and dark skies. London: Campaign to Protect Rural England.
Chepesiuk, R. (2009). Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution. Environmental Health Perspectives, 117 (1), A20–A27.
Cornell University Astronomy Department. (2016). How does light pollution affect astronomers? (Intermediate). Retrieved December 31, 2016, from http://curious.astro.cornell.edu/about-us/116-observational-astronomy/stargazing/professional-observers/712-how-does-light-pollution-affect-astronomers-intermediate
Council of Europe. (2014). Noise and light pollution. Retrieved December 31, 2016, from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17923&lang=en
Dark Skies Awareness. (2009). Light pollution—what is it and why is it important to know?. Retrieved December 31, 2016, from http://www.darkskiesawareness.org/faq-what-is-lp.php
Dick, R. (2016). Guidelines for Outdoor Lighting. Retrieved December 31, 2016, from http://darksky.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/RASC-GOL_2016_51.pdf
European Commission. (2012). Lighting the Cities – Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne.
European Commission Environment DG. (2011). Green Public Procurement Street Lighting and Traffic Lights - Technical Background Report. Brussels : European Commission.
European Commission Environment DG. (2016). EU GPP Criteria for Street Lighting & Traffic Signals. Retrieved December 31, 2016, from http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
European PPP Expertise Centre. (2013). Energy Efficient Street Lighting. Luxembourg : European Investment Bank.
Faid, M. S. et al. (2016). Monitoring the Level of Light Pollution and Its Impact on Astronomical Bodies Naked-Eye Visibility Range in Selected Areas in Malaysia Using Sky Quality Meter. Journal of Industrial Engineering and Management Science, 1, 1-18.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (2014). Managing Urbanisation - Towards Sustainable Cities. Berlin: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).
Florida Atlantic University Department of Physics. (2016). The Problems of Light Pollution - Overview. Retrieved December 31, 2016, from http://physics.fau.edu/observatory/lightpol.html
GeoCurrents. (2014). Mapping Nighttime Light and Economic Development in Burma. Retrieved December 31, 2016, from http://www.geocurrents.info/economic-geography/mapping-nighttime-light-economic-development-burma
Hiscocks, P. D. (2008). Measuring Light. Retrieved December 31, 2016, from http://www.ee.ryerson.ca/~phiscock/astronomy/light-pollution/photometry.pdf
Hölker, F. et al. (2010). The Dark Side of Light: A Transdisciplinary Research Agenda for Light Pollution Policy. Ecology and Society, 15(4), 13.
Huffington, A. (2016). The Sleep Revolution: Transformating your life, one night at a time. New York: Harmony Books.
Illuminating Engineering Society of North America & International Dark-Sky Association. (2011). IDA/IES Model Lighting Ordinance. Retrieved December 31, 2016, from http://www.ies.org/PDF/MLO/MLO_FINAL_June2011.pdf
Institute of Southeast Asian Studies. (2010). Urbanisation in Southeast Asian Countries. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies.
Khorram, A., Yusefi, M. & Keykha, S. (2014). Light Pollution, a World Problem. Health Scope, 3 (4), 1-2.
Lewin, I. (2000). Light Trespass and Light Pollution. Retrieved December 31, 2016, from http://www.lightingassociates.org/i/u/2127806/f/tech_sheets/light_trespass_and_light_pollution.pdf
Lighting Research Centre. (2009). Outdoor Lighting: A Short Guide to Applications, Objectives and Considerations. Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies (ASSISTS) Recommends, 1 (6), 1-9.
Lyytimäki, J. (2012). Nature’s nocturnal services: Light pollution as a non-recognised challenge for ecosystem services research and management. Ecosystem Services, 3, e44-e48.
Lyytimäki, J. (2015). Brief for GSDR 2015 Towards eco-efficient and enjoyable lighting. Retrieved December 31, 2016, from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5520Light%20pollution_rev.pdf
National Conference of State Legislatures. (2016). State Shut Out Light Pollution. Retrieved December 31, 2016, from http://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/states-shut-out-light-pollution.aspx
Nature Conservancy. (2015). Artificial Lighting: Reducing Ecological Impacts of Shale Development. Arlington, VA: Nature Conservancy.
Nurbandi, W., Yusuf, F. R., Prasetya, R. & Afrizal, M. D. (2016). Using Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Imagery to identify and analyze light pollution. 2nd International Conference of Indonesian Society for Remote Sensing (ICOIRS) 2016 Yogyakarta, Indonesia, 17-20 October, 2016. Retrieved December 31, 2016, from http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/47/1/012040/pdf
Príncipe, A., Branquinho, C. & Santos-Reis, M. (2015). Brief for GSDR 2015 Long term sustainability of agro-silvo-pastoral ecosystems: the case of montado cultural landscape. Retrieved December 31, 2016, from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5819longtermagrosilvopastoralecosystem.pdf
Rajkhowa, R. (2014). Light Pollution and Impact of Light Pollution. International Journal of Science and Research, 3 (10), 861-867.
Rodríguez, A., García, D., Rodríguez, B. et al. (2015). Artificial lights and seabirds: is light pollution a threat for the threatened Balearic petrels?. Journal of Ornithology, 4 (156), 893–902.
Ruppin, D. (2014). From “Crocodile City” to “Ville Lumière”: Cinema Spaces on the Urban Landscape of Colonial Surabaya. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 1 (29), 1-30.
San Diego Astronomy Association. (2015). The Fight For Dark Skies Rages On. Retrieved December 31, 2016, from http://www.sdaa.org/lightpollution.htm
Scottish Futures Trust. (2012). Street Lighting Energy Efficiency Outline Business Case East Dunbartonshire Council. Edinburgh: Scottish Futures Trust.
Shakhmatova, K. (2012). A History of Street Lighting in the Old and New Towns of Edinburgh World Heritage Site. Edinburgh : Edinburgh World Heritage.
SPH Digital News. (2016). Singapore ranks as the country with biggest light pollution in the world. Retrieved December 31, 2016, from http://www.stomp.com.sg/singapore-seen/singapore/singapore-ranks-country-biggest-light-pollution-world
Tuoi Tre News. (2014). Light pollution causes traffic accidents, health issues in Vietnam. Retrieved December 31, 2016, from http://tuoitrenews.vn/features/20274/light-pollution-causes-traffic-accidents-health-issues-in-vietnam
United Nations Environment Programme. (2014). Light for Life: Identifying and Reducing the Health and Safety Impacts of Fuel-Based Lighting. Paris: United Nations Environment Programme.
University Lowbrow Astronomers. (2015). Brighton Township Light Pollution Ordinance. Retrieved December 31, 2016, from http://umich.edu/~lowbrows/light/brighton.html
University of Hawai‘i Sea Grant College Program. (2005). Light Pollution: Thief of Our Night Sky. Retrieved December 31, 2016, from http://www2.montgomerycollege.edu/departments/planet/Shows/Light%20Pollution/home.php.htm
U.S. Department of Transport Federal Highway Administration. (2012). FHWA Lighting Handbook August 2012. Retrieved December 31, 2016, from http://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/night_visib/lighting_handbook/
Vu, H. V. H. (2016). Developing a Green and Sustainable Municipality through Energy Efficient Street Lighting. City Voices, 1 (7), 51-54.