การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ของประเทศไทย และสิงคโปร์

Main Article Content

กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บทคัดย่อ

แนวคิดการจัดเก็บรายได้เข้าสู่รัฐและการลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศส่งผลทำให้ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากรถยนต์ โดยจำแนกออกเป็นภาษีที่จัดเก็บจากตัวรถยนต์อันประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตรถยนต์และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับภาษีที่จัดเก็บจากการใช้รถยนต์ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์และภาษีประจำปีรถยนต์ ซึ่งหากพิจารณากรณีประเทศสิงคโปร์แล้วจะพบว่า เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายแนวคิดการจำกัดจำนวนรถยนต์จึงมีการบังคับใช้มาตรการค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการจดทะเบียนรถยนต์ มาตรการคืนและเสียค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่กำหนด การคืนค่าธรรมเนียมสิทธิพิเศษการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีประจำปีรถยนต์ และภาษีพิเศษ ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของทั้งสองประเทศมีความเหมือนและความแตกต่างร่วมกัน กล่าวคือ ด้านแนวคิดใหม่ในการจำกัดการใช้รถยนต์และการลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ด้านกลไกของกฎหมายภาษีและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถยนต์ ด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

This academic article presents comparative tax and fee structure for cars in Thailand and Singapore. In Thailand, The concept of revenue collection and reducing carbon emission from cars are enforced as a result of tax on private cars and tax on owning a vehicle. That is excise tax, value added tax, registration fee and road tax. However, they enforced a concept of vehicle quota system in Singapore as a result of registration fee, additional registration fee, carbon emission-based vehicle scheme, preferential additional registration fee, excise duty, road tax and special tax. However, both countries have similarities and differences in the imposition of taxes and fees; concept of vehicle quota system and reducing emissions to the environment, tax and fee structure for cars and tax law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมเอเชียตะวันออก. (2559). ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : สิงคโปร์. สืบค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.eastasiawatch.in.th/th/information/16/

กรมการขนส่งทางบก. (2559). ข่าวประชาสัมพันธ์. สืบค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1506

กรมการขนส่งทางบก. (2559). อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี. สืบค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.dlt.go.th/th/fees-and-tariffs/#collapseFive.

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. (2556). กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2559). ภาษีสรรพสามิตรถยนต์. สืบค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=421

อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. (2551). กฎหมายการคลัง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Land Transport Authority of Singapore. (2016A). Certificate of entitlement. Retrieved November 13, 2016 from https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/owning-a-vehicle/vehicle-quota-system/overview-of-vehicle-quota-system.html

________. (2016B). Overview of vehicle quota system. Retrieved November 13, 2016 from https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/owning-a-vehicle/vehicle-quota-system/overview-of-vehicle-quota-system.html, (last visited 13 November 2016).

________. (2016C). Tax structure for cars. Retrieved November 13, 2016 from https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/owning-a-vehicle/costs-of-owning-a-vehicle/tax-structure-for-cars.html

________. (2016D). Vehicle quota system. Retrieved November 13, 2016 from https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/owning-a-vehicle/vehicle-quota-system.html

Singapore Customs. (2016). Duties & dutiable goods. Retrieved November 13, 2016 from https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods

Translated Thai References

Department of East Asian Affairs. (2016). Information and national economies: Singapore. Retrieved November 13, 2016 from http://www.eastasiawatch.in.th/th/information/16/ (in Thai)

Department of Land Transport. (2016A). Fees and tariffs. Retrieved November 13, 2016 from https://www.dlt.go.th/th/fees-and-tariffs/#collapseFive. (in Thai) กรมการขนส่งทางบก. (2559).

________. (2016B). News. Retrieved November 13, 2016 from https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1506 (in Thai)

Phonsuwan Sabyeroop, Orapin. (2008). Public finance law. 1st edition. Bangkok : Faculty of Law, Thammasat University. (in Thai)

Pinitpuwadol, Supalak. (2013). Taxation law, 4th edition. Bangkok : Faculty of Law, Chulalongkorn University. (in Thai)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). (2016). Automobile tax. Retrieved November 13, 2016 from http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=421 (in Thai)