มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า

Main Article Content

ณชัชชญา ทองจันทร์
พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
เดชา ศิริเจริญ
วิสิฐ ญาณภิรัต
ประพฤติ ฉัตรประภาชัย
ธนสาร จองพานิช
รัฐสภา จุรีมาศ

บทคัดย่อ

สภาพปัญหาของช้างป่าที่มีจำนวนขาดความสมดุลกับพื้นที่อยู่อาศัยเกิดจากสาเหตุ ชุมชนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตั้งถิ่นฐานและใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การสร้างถนนเพื่อการคมนาคม การทำเหมืองแร่ การสร้างเขื่อน ส่งผลให้รอยต่อระหว่างพื้นที่ป่าตามธรรมชาติไม่ต่อเนื่องเป็นพื้นที่เดียวกัน รวมถึงที่อยู่อาศัยของช้างถูกทำลาย แหล่งอาหารและแหล่งน้ำลดลง ความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นพยายามสร้างแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้มาตรการทางกฎหมายกับมาตการทางการบริหารเพื่อจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าควบคู่กัน

            จากการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาจำนวนช้างป่าที่มีจำนวนไม่สมดุลกับพื้นที่ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศพบว่าประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่กำหนดพื้นที่ป่าธรรมชาติรอยต่อให้เป็นลักษณะป่าผืนใหญ่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า

            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ช้างป่า ตลอดจนการกำกับดูแลพื้นที่ป่าให้มีการจัดการอย่างสมดุล

Problematic issues arising from numbers of Asian wild elephants which are not compatible to residential areas. These problems are caused by invasion of community to forestry areas for settlement and agricultural use, construction of roads for transportation, mining and damming.  These problems have resulted in discontinuity of natural forestry area, including eradication of elephant habitats, reduction of food and water sources and conflict between men and elephants. They are caused by lack of effective management on conservation areas. Thailand and other countries are trying to solve such problems by both exercising legal and managerial measures to manage habitats of wild elephants.

            From the analysis on solutions for numbers of Asian wild elephants which are imbalance to areas of Thailand comparing with those of foreign countries, the researcher found that Thailand still lacks the laws that designate the unification of proximal wild natural forestry areas to be the habitats specifically for Asian wild elephants.

Therefore, the researchers recommended that there should be enforcement on legal measures to designate forestry areas for conservation of wild elephants, including to regulate balance management on forestry areas.   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

บรรณานุกรม

กรมป่าไม้ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.ป.ป.). การคุกคาม- ความหลากหลายทางชีวภาพ. สืบค้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://chm- thai.onep.go.th/chm/ForestBio/inves.htm.

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2559). ร่างแผนจัดการช้างป่า พ.ศ. 2559-2579 (20 ปี). กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

ไชยวัฒน์ ละอองสินธุ์, สมชาย ฐานทอง, วุฒิชัย สะใบบาง. (26 พฤษภาคม 2559). สัมภาษณ์โดยพิชัยศักดิ์ หรยางกูร. ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ตำบลขุ่นซอง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี.

ธรรมสุวรรณ. การเกิดไฟป่าในประเทศไทย (2553). สืบค้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://thamsuwan.blogspot.com/.

พิไลพรรณ สมบัติศิริ (2558). “บทความเล่าเรื่องจาก ส.ว.” สืบค้นวันที่ 4 ตุลาคม 2558, จาก http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/58/fil.

มูลนิธิกองทุนรักช้าง. สนับสนุนโครงการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างแช่แข็งในช้างเอเซีย. (ม.ป.ป.). สืบค้นวันที่ 28 มกราคม 2558, จาก www.elephantsfund.org/.../fund- raising-for-elephant-AI-project.ht.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ม.ป.ป.). รายงานโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืน ป่าตะวันตก พ.ศ. 2547-2553. สืบค้นวันที่ 4 ตุลาคม 2558, จาก http://www. seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1854:seub&c atid=123:2016-06-10-05-00-33&Itemid=158.

รองลาภ สุขมาสรวง. (2556). การแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย. เอกสารประกอบ สัมมนาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิรุฬ เชื้อแขก, ประสิทธิ์ ศุภรัตน์, รัตนาวัน นิยมรัตนา. (26 พฤษภาคม 2559). สัมภาษณ์ โดยณชัชชญา ทองจันทร์. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ตำบล ขุ่นซอง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี.

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2550). เทคนิคการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: แสงเมืองการพิมพ์.

Bhusal, N. P. (2012). BUFFER ZONE MANAGEMENT SYSTEM IN PROTECTED AREAS OF NEPAL. In Damodar, Jnawali. (Ed.), The Third Pole Vol.11-12 (33). NEPAL: Tribhuvan University, Kirtipur.

Narendra, M.B., & Pradhan, A. (2011). Christy Williams and Maheshwar Dhakal, Curent Status of Asian Elephants in Nepal. Nepal: Gajah.

National Parks and Wildlife Conservation (Fourth Amendment) Act. (1992).

Ukesh Raj Bhuju, & Puspa Ratna Shakya, & Tej Bahadyr Basnet, & Subha Shrestha, & International Center for Integrated Mountain Development (ICINOD). (2007). Nepal Biodiversity Resource Book: Chapter 4 Protected Areas of Nepal. Nepal: Ministry of Environment, Science and Technology.

Translated Thai References

Chaiwat Laongsin, Somchai Tarntong, Wuttichai Sabaibang,. (26 May 2016). Interviewed by Phijaisakdi Horayangkura. Professor of Assumption University School of Law, Koonsong Subdistrict, Kanghangmaew District, Chantaburi. (in Thai)

Department of National Parks. (2016). Wildlife and Plant Conservation. Draft of Management Plan for Wild Elephants 2016-1036 (20 years). Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant. (in Thai)

Pilaipun Sombutsiri (2015). “Article on Tales from a Senator.” available at 4 October 2015, from www. senate. go. th/ w3c/senate/pictures/ comm/58/fil. (in Thai)

Ronglarp Sukmasuang. (2013). Solutions for Problems of Elephants in Thailand. Handout for Seminar at Department of Forestry Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University. (in Thai)

Royal Forestry Department, Office of Policy and Plan on Natural Resource and Environment (N.d.). Threats to Biodiversity. Available at 2 February 2015, from http://chm-thai.onep.go.th/chm/ForestBio/inves. htm. (in Thai)

Seub Nakhasathien Foundation (N.d.). Project Report on Cooperative Management on Protected Western Wildlife Area, 2004-2010. Available at 4 October 2015, from http://www.seub.or.th/index. php?option=com_content& view=article&id=1854:seub&catid=123: 2016-06-10-05-00-33&Itemid=158. (in Thai)

Thamsuwan. Occurrence of Forest Fire in Thailand. Aavailable at 2 February 2015, from http://thamsuwan.blogspot.com/. (in Thai)

Treasure Our Elephant Fund Foundation. Supporting IVF project for Asian elephants. (N.d.). available at 28 January 2015, from www.elephants fund.org/.../fund-raising-for-elephant-AI-project.ht. (in Thai)

Wildlife Conservation Society (WCS) in cooperation with Department of National Parks, Wildlife and Plant. (2007). Conflict Management between Men and Elephants. (1st Edition๗. Bangkok: Saeng Muang Printing Company Limited. (in Thai)

Wiroon Cheaukaek, Prasit Supparut, Rattanawan Niyomrattana. (26 May 2016). Interviewed by Nachatchaya Thongjan. Assistant to the Dean of Assumption University School of Law, Koonsong Subdistrict, Kanghangmaew District, Chantaburi. (in Thai)

Bhusal, N. P. (2012). BUFFER ZONE MANAGEMENT SYSTEM IN PROTECTED AREAS OF NEPAL. In Damodar, Jnawali. (Ed.), The Third Pole Vol.11-12 (33). NEPAL: Tribhuvan University, Kirtipur.

Narendra, M.B., & Pradhan, A. (2011). Christy Williams and Maheshwar Dhakal, Curent Status of Asian Elephants in Nepal. Nepal: Gajah.

National Parks and Wildlife Conservation (Fourth Amendment) Act. (1992).

Ukesh Raj Bhuju, & Puspa Ratna Shakya, & Tej Bahadyr Basnet, & Subha Shrestha, & International Center for Integrated Mountain Development (ICINOD). (2007). Nepal Biodiversity Resource Book: Chapter 4 Protected Areas of Nepal. Nepal: Ministry of Environment, Science and Technology.