A DEVELOPMENT OF BLENDED INSTRUCTION IN THAI FOR COMMUNICATION TO ENCOURAGE RECEIVING SKILLS FOR NAVAL RATING STUDENTS

Authors

  • Korapun Tantivejkul คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Assistant Professor Artnarong Manosuttirit Faculty of Education, Burapha University
  • Assistant Professor Thanawat Wannaprapha Faculty of Education, Burapha University

Keywords:

Blended Learning, Blended Learning Lessons, Receptive Skills Development, Naval Rating Students

Abstract

The purposes of this research were as follows: 1) to develop lessons based on blended learning for a Thai for Communications Course, focusing on receptive skills development; 2) to compare the learning achievements between two groups of learners: one using the normal learning method and the other using the blended learning method; and 3) to assess the learner ‘s’ satisfaction among the group that took the blended learning lessons. The sample consisted of 60 learners from the 1st Year Naval Rating Students of the 2019 academic year, drawn from the Naval Rating School using the simple random sampling method. The learners were divided into two groups: one group of 30 using the normal learning method and the other group of 30 using the blended learning method. The instruments used in this research were: 1) blended learning lessons for the Thai for Communications course with the focus on receptive skills development that has undergone quality evaluation by experts on its content, technique, as well as measurement and evaluation; 2) a learning achievements test; and 3) a learner ‘s’ satisfaction survey for the group that took the blended learning lessons. The results of this research were: 1) the content, instructional media, as well as the measurement and evaluation of the blended learning lessons for the course received a “satisfactory” level of quality in its evaluation by the experts, with the averages of 4.72, 4.49, and 4.70 respectively; 2) the group that took the blended learning lessons had an average of 25.77 learning achievement, which was higher than that of the group taking the normal learning lessons, with a statistical significance of 0.05; and 3) the learners taking the blended learning lessons had a high satisfaction with an overall average of 3.67.

Downloads

Download data is not yet available.

References

คมสัน เวนานนท์. (2546). รูปแบบที่เหมาะสมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาวิชาทหาร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 1-19.

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. (2556). เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนภาษาไทย หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2554). การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. อาชีวะและเทคนิคศึกษา, 1(2), 43-49.

ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์ และนันทิกานต์ กลิ่นเชตุ. (2563). จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 44-51.

พิชญาภา ยวงสร้อย. (2562). อริยสัจกับการเรียนรู้ด้วยโครงการในยุคดิจิทัล. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 3(1), 1-16.

ลภัสปาลิน ใจธรรม. (2558). การเรียนรู้แบบผสมผสานกรณีศึกษา : โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

วัชรพล วิบูลยศริน. (2557). หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพื่อการสอน สนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 6(12), 192- 192.

วีรวรรณ เพ็งสมบัติ. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตศึกษา, 8(3), 97-109.

เศณวี ฤกษ์มงคล. (2562). การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 838-853.

สิริโชติ บริบูรณ์ทรัพย์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์ ของ นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 10(3), 73-83.

สำนักงานเทคโนโลยีและสื่อการสอน. (2562). แนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). ภาพรวมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

อุมาพร คาดการณ์ไกล. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 35(1), 1-31.

Cambell, Donald T., and Stanley, Julian C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental Design for Research. Boston: Houghton Mifflin.

Hasanah, H. and Malik, M. N. (2020). Blended learning in improving students’ critical thinking and communication skills at University. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(5), 1295-1306.

Nor Azian Abdul Rahmana, Norashikin Husseinb, & Ainie Hairianie Aluwic. (2015). Satisfaction on Blended Learning in a Public Higher Education Institution: What Factors Matter? rocedia - Social and Behavioral Sciences, 211(3), 768-775.

Uwe SCHULZE, Inga GRYL, and Detlef KANWISCHER. (2008). Spatial Citizenship: Creating a Curriculum for Teacher Education. Comenius Action.

Wingard, R. G. (2014). eb-Enhanced Courses : A Multi-Institutional Study. EDUCAUSE QUARTERLY, 1.

Published

02-09-2021

How to Cite

Tantivejkul ก., Manosuttirit อ. ., & Wannaprapha ธ. (2021). A DEVELOPMENT OF BLENDED INSTRUCTION IN THAI FOR COMMUNICATION TO ENCOURAGE RECEIVING SKILLS FOR NAVAL RATING STUDENTS. CRMA Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 11–24. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/245858