บรรณาธิการวารสาร (Journal editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง

Assistant Professor Dr. Chitsirin Konkong

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

 

 

กองบรรณาธิการวารสาร (Editorial board)

1. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์

   Professor Dr. Jirawat Phirasant

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

   Professor Dr. Prachyanun  Nilsook

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร

   Associate Professor Dr. Chiraprapha Akaraborworn

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์

   Associate Professor Dr. Chaiwat Sutthirat

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน

   Associate Professor Dr. Pakorn Prachanban

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง

   Associate Professor Dr. Watanachai Monying

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร  จารุมณี

   Associate Professor Dr. Nisakorn Charumanee

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์

   Associate Professor Dr. Premvit Vivattanaseth

มหาวิทยาลัยพะเยา

University of Phayao

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน

   Associate Professor Dr. Paitoon Intakhan

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Lampang Rajabhat University

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี

   Associate Professor Dr. Saifon Su-Indramedhi

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ

   Associate Professor Dr. Sanya Kenaphoom

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Rajabhat Mahasarakham University

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก

  Assistant Professor Dr. Sirisupha Emyuak

ข้าราชการบำนาญ

Pensioner

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล

   Assistant Professor Dr. Sakon Kerdpol

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย

   Assistant Professor Dr. Nikom Nak-Ai

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช

   Assistant Professor Dr. Thannapat Jarernpanit

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ

   Assistant Professor Dr. Khwanchanok Naijarun

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  วุฒธะพันธ์

   Assistant Professor Dr. Naphat Wuttaphan

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

 

 

ผู้จัดการวารสาร (Journal manager)

นางสาวปนัดดา  กุลนาฑล

Miss Panadda Kulnathon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University