Announcements

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ปีที่ 15 พ.ศ. 2564

2020-11-09

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University

เริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

2020-06-13

ผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตรา 3,000 บาทต่อบทความ

ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565

2020-06-12

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ขณะนี้รับพิจารณาในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

การส่งต้นฉบับบทความ

2019-08-09

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU

ติดต่อผู้จัดการวารสาร  นางสาวปนัดดา กุลนาฑล 

สอบถามทางอีเมล: journalhss@psru.ac.th

ประกาศ: เกี่ยวกับวิชาการและบทความวิจัย

2017-07-06

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม