วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และ
สหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ปีที่ 15 พ.ศ. 2564

2020-11-09

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University

เริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

2020-06-13

ผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตรา 3,000 บาทต่อบทความ

ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565

2020-06-12

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ขณะนี้รับพิจารณาในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

Vol. 15 No. 1 (2021): January-June

Published: 2020-12-31

A Study of State in the Academic Administration of the Supervision of District Service Unit of Regional Special Education Center 7, Phitsanulok

Phanat Nakboon, Chusak Siricheangpin, Jiroot Phucharoen, Anucha Phoommisittiporn, Suwapatchara Changpinit, Siriwimol Jaingam

198-208

A Study of Behavior Problems in Children with Autism of Superkids Phitsanulok School

Jintana Pradujphongpetch, Sombut Lumkum, Kanjana Sukpitag, Anucha Phoommisittiporn, Suwapatchara Changpinit, Siriwimol Jaingam

223-238

View All Issues

Indexed in tci_75_03 กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์