วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) 

             เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2021-08-30

ผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตรา 5,000 บาทต่อบทความ

แบนเนอร์_(75%).jpg

ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2568 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2568

2021-04-15

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขณะนี้รับพิจารณาในวารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ปีที่ 15 พ.ศ. 2564

2020-11-09

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University

เริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Vol. 15 No. 2 (2021): July - December

Published: 2021-06-17

Outcome-Based Curriculum: New approach for Higher Education Curriculum

Thitima Yanawongsa, Somkiart Intasingh, Sunee Nguenyuang, Nampueng Intanet

279-291

Characteristics of Lifelong Learners for Creative Professional Make up Artists

Phongdej Khawinpat, Worarat Pathumcharoenwattana, Choosak Ueangchokchai

385-398

An Evaluation of the Civil Service Merit System Protection Agency

Amornrat Kulsudjarit, Banjerd Singkaneti, Supreeya Kaewla-iad, Bajrawan Nuchprayool, Chanit Suntapun, Prapon Sahapattana

547-563

View All Issues

Indexed in tci_75_03 กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์