ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่กับ ความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ขวัญรพี ศรีใส มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • วิวรรณ มุกดาประกร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับ ระดับความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการธุรกิจค้าปลีกแบบ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 130 คน เพื่อนำเสนอรูปแบบของนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการประกอบการ คือ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์ ความถดถอยอย่างง่าย  และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  ผลวิจัยพบว่า นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่โดยรวม  ด้านการรักษาลูกค้ารายเก่า และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จของธุรกิจการค้าปลีก  ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจค้าปลีก ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า  และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ  เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กร  และยังจะช่วยเพิ่มและพัฒนากระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  และนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12