ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา

ผู้แต่ง

  • มาลิณี เทียมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความสุขในการทำงาน, ปัจจัยระดับองค์กร, สำนักงานเขตทวีวัฒนา

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานและปัจจัยระดับองค์การของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 269 คน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความสุขในการทำงานและปัจจัยระดับองค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสุขที่สุด ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการ สัมพันธภาพในที่ทำงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และภาวะผู้นำ และ 3) แนวทางในการสร้างความสุขในการทำงาน คือ จะต้องจัดสมดุลชีวิตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวให้เท่ากัน เมื่อสามารถแบ่งเป็นเวลาได้แล้วก็จะสามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานด้วยเช่นกัน อีกทั้งผู้นำองค์การจะต้องมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและสัมพันธภาพที่ดีทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12