การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การ : กรณีศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง

  • ปวีณา สิทธิโสธา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, วัฒนธรรมองค์การ, ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

การทำวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 2)
ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน
270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนโยบายและวิธีการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ ความตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อมุ่งความสำเร็จ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจ 2) วัฒนธรรมองค์การของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่านิยมร่วมขององค์การมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานเป็นทีม ด้านการสร้างสรรค์และการพัฒนา ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ส่วนด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12