ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในหน่วยงานของรัฐกรณีศึกษาเทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • นาตยา ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ดวงกมล กรรมแต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • พิมพรรณ จิตนุพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสำคัญ:

พฤติกรรมบุคคล, พฤติกรรมกลุ่ม, พฤติกรรมองค์การ, เทศบาลตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

                งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่มีผลกระทบต่อการทำงานในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่เป็นพนักงานของรัฐในเทศบาลตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 300 คน เครื่องมือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ มีค่าเชื่อถือได้ 95% สถิติที่ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิง และการวิเคราะห์หาค่าความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรมระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12