สภาพการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • ธนารัตน์ อุดมวรรณาเขตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สภาพการทำงาน, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว: กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยผู้วิจัยได้ทำการเขียนบทความเรื่อง “สภาพ        การทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วัตถุประสงค์ ศึกษาความแตกต่างของผู้ดูแลผู้สูงอายุทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความต่างของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในอาชีพผู้ดูแลสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ทักษะในการดูแล มอบความรักการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และมีความอดทนในการทำงาน จากการศึกษา     ความแตกต่างกันของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งความแตกต่างของผู้ดูแลผู้สูงอายุออกเป็น 5 ด้านด้วยกัน คือ 1. เส้นทางเข้าสู่อาชีพ 2. ด้านสัญญาจ้าง 3. ด้านมาตรฐานการทำงาน 4. ด้านค่าแรงและสวัสดิการ และ  5. ด้านชั่วโมงการทำงาน เพื่อศึกษาการจ้างงานแบบศูนย์เป็นผู้เลือกผู้ดูแลให้และแบบนายจ้างเป็นผู้เลือกเอง การทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแล การรับเงินเดือน การหักค่านายหน้า สวัสดิการที่ได้รับ เช่น ที่พัก ค่าอาหาร และการเริ่มทำงาน ดังนั้นจึงต้องศึกษาความแตกต่างเพราะจะได้สามารถเลือกผู้ดูแลผู้สูงอายุในแบบที่ถูกใจ พูดคุยรู้เรื่อง สามารถดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก          คนรอบข้าง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12