แนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • อรรฆพร ก๊กค้างพลู มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำสำคัญ:

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาครวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 400 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาครวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า ระดับความคิดเห็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ในระดับเห็นด้วย โดย ความเหลื่อมล้ำการแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ความเหลื่อมล้ำทางด้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ, ความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็น  และ ประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-17