กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • พชรณํฏฐ์ ไค่นุ่นภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • จิราภรณ์ บัวพวง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • ศุภลักษณ์ ฉินตระกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำสำคัญ:

คำสำคัญ: กิจกรรมพิเศษทางการตลาด, ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพิเศษการทางการตลาด 2. ศึกษากลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญหลักกับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 กลุ่ม จาก 7 อำเภอ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดกาญจนบุรีมีความคิดเห็นว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีแนวทางในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางการตลาดโดยทางภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อสามารถนำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานอีเวนท์ต่างๆ ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-16