การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • พัชรินทร์ บุญสมธป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • ติกาหลัง สุขกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • พชรณัฏฐ์ ไค่นุ่นภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • ธนภรณ์ เพชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • ฒวีพร โตวนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, ระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) ศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจำแนกตามคุณลักษณะทั่วไป เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) จำนวน 292 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด (ร้อยละ 41.1) มีระดับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำแนกตามคุณลักษณะทั่วไป พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ คณะที่ศึกษา สถาบันการศึกษาเดิม ภูมิลำเนา อาชีพผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 (p > .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-25