ประสบการณ์การใช้บริการ Fitness Center ของลูกค้าเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • บูรณ์พิภพ โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์การศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าเพศหญิงที่เข้าใช้บริการ Fitness Center ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าเพศหญิงที่เข้าใช้บริการ Fitness Center ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ Fitness Center เพศหญิงในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการ Fitness Center เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของประสบการณ์การใช้บริการ Fitness Center โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับประสบการณ์การใช้บริการ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยมีประสบการณ์การใช้บริการ Fitness Center แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.001 0.001 และ 0.001 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-17