การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังการเกิดโรคระบาด: บทบาทของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

  • รณกร กิติพชรเดชาธร venusze.de.fernandez@gmail.com
  • ฑิตฐิตา บุญเจียม

คำสำคัญ:

นโยบายการท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, จังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกระแสรายได้หลักของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอมา ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปในเขตหัวเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง วิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังเผชิญทำให้อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการทั่วโลกเกิดการชะงักตัวและส่งผลกระทบทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาบทบาทการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้บริบทของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตสุขภาพ โดยทำการเก็บสำรวจความเห็นจากนักท่องเที่ยวจำนวน 323 รายด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ซึ่งข้อค้นพบที่สำคัญในครั้งนี้ปรากฏว่าอิทธิพลด้านการเดินทางและคมนาคมของจังหวัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ท้ายที่สุดคือองค์ประกอบด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-17