อิทธิพลของความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่อยู่ในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการรับรู้ถึงความปลอดภัยสู่ความตั้งใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • จินตนา เกษตรเสริมวิริยะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ธัญนันท์ บุญอยู่ บัณฑิวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

การรับรู้ถึงความปลอดภัย, ความไว้วางใจ, ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, ความตั้งใจใช้บริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลที่เป็นตัวแปรคั่นกลางแบบอนุกรมของความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ถึงความปลอดภัยและความตั้งใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 270 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบอนุกรมระหว่างการรับรู้ถึงความปลอดภัยและความตั้งใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.074 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.190 ซึ่งจากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการให้บริการของโรงเรียนสอนขับรถว่า มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยที่ดีก็จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความตั้งใจในการใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถได้ และขณะเดียวกันเมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ได้ถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจต่อโรงเรียนสอนขับรถก็จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความตั้งใจในการใช้บริการของโรงเรียนสอนขับรถเพิ่มสูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-19