การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ผู้แต่ง

  • อโรชา ทองลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พัลลภ สุวรรณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สมเกียรติ ไทยปรีชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศิน เทียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  3) เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  4) เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนออนไลน์ และโปรแกรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ 6) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปร ด้านเพศ อายุ ชั้นปี คณะ ช่วงเวลาเรียน ระยะเวลาระบบการเรียน ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความแตกต่างของเพศ อายุ ชั้นปี และคณะที่สังกัด ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ  และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ช่วงเวลาเรียน และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 2) ช่วงเวลาที่นิสิตคิดว่าเหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์ ได้แก่ช่วงเวลาบ่าย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. 3) ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์ 1.5 ชั่วโมงต่อรายวิชา 4) โปรแกรมที่เหมาะสม สะดวกต่อการเรียนการสอน มากที่สุดได้แก่ โปรแกรม Google Classroom 5) รูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ การเรียนผ่านClip Video ร่วมกับการสอนสดในรูปแบบออนไลน์ (Live) และบันทึก Video ไว้ดูย้อนหลัง โดยนิสิตส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (notebook computer) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15