ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-29

ฉบับเต็ม