บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญเสมอมา คือ การสนับสนุนภาคธุรกิจ ในบริบทเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นในการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตร ความหลากหลายของภาคการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น สะท้อนสู่ความหลากหลายของบทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ 
โดยบทความแรก นำเสนอแนวคิดและบทบาทของการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่มีโฟกัสเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นอย่างชัดเจน สำหรับบทความที่สอง เกี่ยวข้องกับการจัดการพืชเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคอย่างครบวงจร บทความที่สาม เป็นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ เพื่อสนับสนุนการตลาดผลผลิตการเกษตร ส่วนบทความอื่นๆ มีเนื้อหาเชื่อมโยง อาหารพื้นบ้าน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีศักยภาพสร้างรายได้ส่วนหนึ่งของวงจรธุรกิจการเกษตร

Published: 2018-08-03

กระบวนการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารผ่านผักพื้นบ้าน จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหาวรรณศรี, วิไลพร วงค์คินี, ประกายดาว สุทธิ

214-228