วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2553

Published: 2014-12-19

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่พิมพ์ด้วยหมึกยางกล้วย

ประทุมทอง ไตรรัตน์, สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, นิรัช สุดสังข์

51-60