Published: 2014-08-14

จารึกพระบฏ วัดนาเตา อ.นาน้อย จ.น่าน (PRABOT INSCRIPTIONS BY DHAMMAJAYA BHIKKHU)

กรรณิการ์ และ ชัยณรงค์ วิมลเกษม, กลิ่นน้อย

17-28