ประโยชน์ของการฝึกสมาธิแนวพุทธเซน ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติธรรมชาวฝรั่งเศส

  • พระปวิทัย วชิรวิชฺโช
คำสำคัญ: สมาธิ, ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), ฝรั่งเศส, ปฏิบัติธรรม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากที่ให้ความสนใจศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การศึกษานี้ต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกสมาธิแนวพุทธเซนในประเทศฝรั่งเศสกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผลการวิจัยพบว่า การฝึกสมาธิเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการประเมินค่าความสำคัญของสมาธิต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 4 อย่าง ได้แก่ การค้นพบตัวเอง การควบคุมตนเองความเข้าใจผู้อื่น และการสื่อสารกับผู้อื่นในระดับสูงถึงสูงมาก

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-23
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Bookmark and Share