ปีพุทธปรินิพพาน (1)

Main Article Content

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)

บทคัดย่อ

ปีพุทธปรินิพพาน เรารู้ได้โดยกำหนดปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ที่ถูกต้องชัดเจน แล้วนำมาลบด้วยจำนวนปีระหว่างปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์กับปีที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน บทวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ที่ถูกต้องชัดเจน
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ทฤษฎีของ Nakamura Hajime ที่ยืนยันว่าพระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 268 ก่อนคริสต์ศักราช และได้รับความเชื่อถือจากวงการวิชาการอย่างมากนั้น ความจริงแล้วทฤษฎีของ Nakamura นี้ ไม่ได้สรุปปีที่พระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์จากข้อมูลหลักฐานสำคัญในจารึกอโศกบทที่ 13 ที่กล่าวถึงพระนามกษัตริย์กรีก 5 พระองค์แล้วมาคำนวณหาช่วงปีที่กษัตริย์ทั้ง 5 พระองค์นี้ต่างครองราชย์อยู่ แต่สรุปผลจากทฤษฎีของตนเองว่า พระเจ้าจันทรคุปต์ขึ้นครองราชเมื่อปี 317 ก่อนคริสต์ศักราช แล้วนำมาลบด้วยจำนวนปีที่พระเจ้าจันทรคุปต์กับพระเจ้าพินทุสารครองราชย์ โดยอาศัยข้อมูลจากตำนวนปุราณถ ซึ่งระบุว่าเท่ากับ 49 ปี (317-49 = 268 B.C) ตำนานปุราณะมีข้อมูลซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเองสูงจึงไม่น่าเชื่อถือ ทฤษฎีของ Nakamura จึงเป็นการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยมา
บทวิจัยสรุปปีที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์โดยอาศัยข้อมูลสำคัญ 3 ประการ มาคำนวณประกอบกัน คือ
1. ช่วงปีที่กษัตริย์กรีก 5 พระองค์ที่มีพระนามปรากฎในจารึกอโศกบทที่ 13 ต่างครองราชย์อยู่
2. ปีที่พระเจ้าจันทรคุปต์เสด็จขึ้นครองราชย์
3. จำนวนปีนับจากที่พระเจ้าจันทรคุปต์เสด็จขึ้นครองราชย์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ของลังกาได้ระบุไว้ว่า เท่ากับ 56 ปี

ได้ผลสรุปว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 267 ก่อนคริสต์ศักราช (267 B.C.)
ส่วนจำนวนปีระหว่างปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์กับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความพิเศษ
Bookmark and Share

เอกสารอ้างอิง

BARUA, Benimadhab. 1947. “The Year of Commencement of the Buddha Era.” University of Ceylon Review 5-2: 62-68.

BELOCH, Karl Julius. 1927. Griechische Geschichte IV. 2nd ed. Berlin und Leipzig.

BECHERT, Heinz. 1995. “Introductory Essay: The Dates of the Historical Buddha――a Controversial Issue.” When did the Buddha Live?: The controversy on the Dating of the Historical Buddha (Selected Papers Based on a Symposium Held under the Auspices of the Academy of Sciences in Göttingen): 11-36, edited by Heinz Bechert. Delhi: Sri Satguru Publications.

BECHERT, Heinz. 1995a. “The Dates of the Buddha and the Origin and Spread of the Theravāda Chronology.” When did the Buddha Live?: The controversy on the Dating of the Historical Buddha (Selected Papers Based on a Symposium Held under the Auspices of the Academy of Sciences in Göttingen): 253-286, edited by Heinz Bechert. Delhi: Sri Satguru Publications.

CHARPENTIER, Jarl. 1931. "Antiochus, King of the Yavanas." Bulletin of the School of Oriental Studies 6-2: 303-321.

HULTZSCH, Eugen. 1925. Inscriptions of Asoka: Corpus Inscriptionum Indicarum vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

MCCRINDLE, John Watson. 1896. The Invasion of India by Alexander the Great. 2nd ed. Westminster: Archibald Constable.

NAKAMURA, Hajime (中村元). 1955. "Ma'uriya-ōchō-no-nendai-ni-tsuite マウリヤ王朝の年代について (On the Dates of the Mauryan Dynasty)." 東方学Tōhōgaku 10: 1-16(R).

NAKAMURA, Hajime (中村元). 1997. "Fuhen-ni:mauriya-ōchō-narabini-gōtama-budda-no-nendai -nitsuite 付編二: マウリヤ王朝ならびにゴータマ・ブッダの年代について(ภาคผนวก 2 สมัยพุทธกาลและราชวงศ์โมริยะ)." Indoshi vol. 2 Nakamura-hajime-senshū インド史Ⅱ ⋅ 中村元選集 #6 (ประวัติศาสตร์อินเดีย เล่มที่ 2 - รวมผลงานเขียน นากามูระ ฮาจิเมะ ลำดับที่ 6): 581- 619. Tokyo: Shunjūsha.

PARGITER, Frederick Eden. 1913. The Purāṇa Text of the Dynasties of the Kali Age: With Introduction and Notes. London: Humphrey Milford Oxford University Press.

PLUTARCH. 1949. Plutarch’s Lives VII: Demosthenes and Cicero, Alexander and Caesar; with an English Translation by Bernadotte Perrin, The Loeb Classical Library 99. London: William Heinemann Ltd.; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

RAYCHAUDHURI, Hemchandra. 1953. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. Calcutta: University of Calcutta.

RHYS DAVIDS, Thomas William. 1993. Buddhist India. Delhi: Motilal Banarsidass (first printed. 1903).

TSUKAMOTO, Keishō (塚本啓祥). 1980. Shoki-bukkyō-kyōdan-no-kenkyū 初期仏教教団史の研究 - 部派の形成に関する文化史的考察 (A History of the Early Buddhist order: A Historical Study on the Formation of the Indian Buddhist Schools). 2nd ed. Tokyo: Sankibōbusshorin.

UI, Hakuju (宇井伯寿). 1925. "Butsumetsu-nendairon仏滅年代論 (การศึกษาปีแห่งพุทธปรินิพพาน)." Indo-tetsugaku-kenkyū 印度哲学研究 2 (งานวิจัยปรัชญาอินเดีย เล่มที่ 2): 3-111. Tokyo: Iwanamishoten.

YAMAZAKI, Gen'ichi (山崎元一). 1989. "Butsumetsu-nendai-shinpojiumu-ni-sanka-shite 1988 nen 4 katsu 11 nichi nishidoitsu, gettingen仏滅年代シンポジウムに参加して ― 1988年4月11日―18日 西ドイツ,ゲッティンゲン(Participating in the Symposium on the Date of the Historical Buddha and the Importance of Its Determination for Historiography and World History) ." Tōhōgaku東方学77: 167-176.

Most read articles by the same author(s)