ปีพุทธปรินิพพาน (1)

Main Article Content

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)

บทคัดย่อ

ปีพุทธปรินิพพาน เรารู้ได้โดยกำหนดปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ที่ถูกต้องชัดเจน แล้วนำมาลบด้วยจำนวนปีระหว่างปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์กับปีที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน บทวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ที่ถูกต้องชัดเจน
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ทฤษฎีของ Nakamura Hajime ที่ยืนยันว่าพระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 268 ก่อนคริสต์ศักราช และได้รับความเชื่อถือจากวงการวิชาการอย่างมากนั้น ความจริงแล้วทฤษฎีของ Nakamura นี้ ไม่ได้สรุปปีที่พระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์จากข้อมูลหลักฐานสำคัญในจารึกอโศกบทที่ 13 ที่กล่าวถึงพระนามกษัตริย์กรีก 5 พระองค์แล้วมาคำนวณหาช่วงปีที่กษัตริย์ทั้ง 5 พระองค์นี้ต่างครองราชย์อยู่ แต่สรุปผลจากทฤษฎีของตนเองว่า พระเจ้าจันทรคุปต์ขึ้นครองราชเมื่อปี 317 ก่อนคริสต์ศักราช แล้วนำมาลบด้วยจำนวนปีที่พระเจ้าจันทรคุปต์กับพระเจ้าพินทุสารครองราชย์ โดยอาศัยข้อมูลจากตำนวนปุราณถ ซึ่งระบุว่าเท่ากับ 49 ปี (317-49 = 268 B.C) ตำนานปุราณะมีข้อมูลซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเองสูงจึงไม่น่าเชื่อถือ ทฤษฎีของ Nakamura จึงเป็นการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยมา
บทวิจัยสรุปปีที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์โดยอาศัยข้อมูลสำคัญ 3 ประการ มาคำนวณประกอบกัน คือ
1. ช่วงปีที่กษัตริย์กรีก 5 พระองค์ที่มีพระนามปรากฎในจารึกอโศกบทที่ 13 ต่างครองราชย์อยู่
2. ปีที่พระเจ้าจันทรคุปต์เสด็จขึ้นครองราชย์
3. จำนวนปีนับจากที่พระเจ้าจันทรคุปต์เสด็จขึ้นครองราชย์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ของลังกาได้ระบุไว้ว่า เท่ากับ 56 ปี

ได้ผลสรุปว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 267 ก่อนคริสต์ศักราช (267 B.C.)
ส่วนจำนวนปีระหว่างปีที่พระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์กับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฐานวุฑฺโฒ) พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย. 2018. “ปีพุทธปรินิพพาน (1)”. วารสารธรรมธารา 3 (2):5-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160775.
บท
บทความพิเศษ
Bookmark and Share

References

BARUA, Benimadhab. 1947. “The Year of Commencement of the Buddha Era.” University of Ceylon Review 5-2: 62-68.

BELOCH, Karl Julius. 1927. Griechische Geschichte IV. 2nd ed. Berlin und Leipzig.

BECHERT, Heinz. 1995. “Introductory Essay: The Dates of the Historical Buddha――a Controversial Issue.” When did the Buddha Live?: The controversy on the Dating of the Historical Buddha (Selected Papers Based on a Symposium Held under the Auspices of the Academy of Sciences in Göttingen): 11-36, edited by Heinz Bechert. Delhi: Sri Satguru Publications.

BECHERT, Heinz. 1995a. “The Dates of the Buddha and the Origin and Spread of the Theravāda Chronology.” When did the Buddha Live?: The controversy on the Dating of the Historical Buddha (Selected Papers Based on a Symposium Held under the Auspices of the Academy of Sciences in Göttingen): 253-286, edited by Heinz Bechert. Delhi: Sri Satguru Publications.

CHARPENTIER, Jarl. 1931. "Antiochus, King of the Yavanas." Bulletin of the School of Oriental Studies 6-2: 303-321.

HULTZSCH, Eugen. 1925. Inscriptions of Asoka: Corpus Inscriptionum Indicarum vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

MCCRINDLE, John Watson. 1896. The Invasion of India by Alexander the Great. 2nd ed. Westminster: Archibald Constable.

NAKAMURA, Hajime (中村元). 1955. "Ma'uriya-ōchō-no-nendai-ni-tsuite マウリヤ王朝の年代について (On the Dates of the Mauryan Dynasty)." 東方学Tōhōgaku 10: 1-16(R).

NAKAMURA, Hajime (中村元). 1997. "Fuhen-ni:mauriya-ōchō-narabini-gōtama-budda-no-nendai -nitsuite 付編二: マウリヤ王朝ならびにゴータマ・ブッダの年代について(ภาคผนวก 2 สมัยพุทธกาลและราชวงศ์โมริยะ)." Indoshi vol. 2 Nakamura-hajime-senshū インド史Ⅱ ⋅ 中村元選集 #6 (ประวัติศาสตร์อินเดีย เล่มที่ 2 - รวมผลงานเขียน นากามูระ ฮาจิเมะ ลำดับที่ 6): 581- 619. Tokyo: Shunjūsha.

PARGITER, Frederick Eden. 1913. The Purāṇa Text of the Dynasties of the Kali Age: With Introduction and Notes. London: Humphrey Milford Oxford University Press.

PLUTARCH. 1949. Plutarch’s Lives VII: Demosthenes and Cicero, Alexander and Caesar; with an English Translation by Bernadotte Perrin, The Loeb Classical Library 99. London: William Heinemann Ltd.; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

RAYCHAUDHURI, Hemchandra. 1953. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. Calcutta: University of Calcutta.

RHYS DAVIDS, Thomas William. 1993. Buddhist India. Delhi: Motilal Banarsidass (first printed. 1903).

TSUKAMOTO, Keishō (塚本啓祥). 1980. Shoki-bukkyō-kyōdan-no-kenkyū 初期仏教教団史の研究 - 部派の形成に関する文化史的考察 (A History of the Early Buddhist order: A Historical Study on the Formation of the Indian Buddhist Schools). 2nd ed. Tokyo: Sankibōbusshorin.

UI, Hakuju (宇井伯寿). 1925. "Butsumetsu-nendairon仏滅年代論 (การศึกษาปีแห่งพุทธปรินิพพาน)." Indo-tetsugaku-kenkyū 印度哲学研究 2 (งานวิจัยปรัชญาอินเดีย เล่มที่ 2): 3-111. Tokyo: Iwanamishoten.

YAMAZAKI, Gen'ichi (山崎元一). 1989. "Butsumetsu-nendai-shinpojiumu-ni-sanka-shite 1988 nen 4 katsu 11 nichi nishidoitsu, gettingen仏滅年代シンポジウムに参加して ― 1988年4月11日―18日 西ドイツ,ゲッティンゲン(Participating in the Symposium on the Date of the Historical Buddha and the Importance of Its Determination for Historiography and World History) ." Tōhōgaku東方学77: 167-176.

Most read articles by the same author(s)