คัมภีร์มูลมัธยมกการิกาแปลไทย (1): คำแปลโศลกไหว้ครู และอรรถาธิบาย pratītyasamutpāda ในคัมภีร์ Prasannapadā

Main Article Content

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม, ดร.
สมบัติ มั่งมีสุขศิริ, ผศ.ดร.

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นคำแปลภาษาไทยของคัมภีร์มูลมัธยมกการิกาในส่วนโศลกไหว้ครู โดยแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต เทียบเคียงกับพากย์จีน และพากย์ทิเบต นอกจากนั้น ยังแปลประเด็นวิวาทะเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ในคัมภีร์ปฺรสนฺนปทา (Prasannapadā) ที่อรรถาธิบายคัมภีร์มูลมัธยมกการิกา รจนาโดยพระจันทรกีรติ โดยแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต เทียบเคียงกับพากย์ทิเบต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิทักษ์ธีระธรรม เมธี, และ มั่งมีสุขศิริ สมบัติ. 2018. “คัมภีร์มูลมัธยมกการิกาแปลไทย (1): คำแปลโศลกไหว้ครู และอรรถาธิบาย pratītyasamutpāda ในคัมภีร์ Prasannapadā”. ธรรมธารา 3 (2):173-203. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160797.
บท
บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ
Bookmark and Share

References

พุทธทาสภิกขุ. 2547. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม และสมบัติ มั่งมีสุขศิริ. 2560. "คัมภีร์มูลมัธยมกการิกาแปลไทย (1): คำแปลโศลกไหว้ครู และอรรถาธิบาย pratītyasamutpāda ในคัมภีร์ Prasannapadā." ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 3(2).

สมบัติ มั่งมีสุขศิริ. 2559. “ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุนในคัมภีร์มูลมัธยมกการิกา.” ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 2(1): 35-65.

สมภาร พรมทา. 2559. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก : จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา. นนทบุรี: ปัญญฉัตร์ บุคส์บายดิ้ง.

Garfield, Jay L.. 1995. The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nagarjuna’s Mulamadhyamakakarika. New York: Oxford University Press.

Kalupahana, David J.. 1999. Mūlamadhyamakakārikā of Nāgārjuna. Delhi: Motilal Banarsidass.

Inada, Kennent K.. 1970. Nāgārjuna: A translation of his Mūlamadhyamakakārikā with an introductory Essay.Tokyo: The Hokuseido Press.

Bapat, P.V.. 1997. 2500 Years of Buddhism. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

Porter, Karl H. editor. 1996. Encyclopedia of Indian Philosophy: Abhidharma Buddhism to 150 AD. Volume VII. Delhi: Motilal Banarsidass.

Musashi, Tachikawa. 1997. An Introduction to the Philosophy of Nāgārjuna. translated by Rolf W. Giebel. Delhi: Motilal Banarsidass.

สมภาร พรมทา. 2560. อิทัปปัจจยตาคืออะไร สำคัญอย่างไร. ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560, https://www.youtube.com/watch?v=55U_B1bvTYo