การโค้ชชีวิต : มุมมองของจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาเชิงพุทธ

  • Sanu Mahatthanadull วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: การโค้ชชีวิต, การให้คำปรึกษาเชิงพุทธ, จิตบำบัด, มุมมอง

บทคัดย่อ

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของการโค้ชชีวิต (life coaching) ผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนาด้านจิตบำบัดกับการให้คำปรึกษา คำว่า “จิตบำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธ” เป็นส่วนผสมที่ได้จากการบูรณาการระหว่าง 2 แนวคิดทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาและหลักจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตก มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดเพื่อย้ายภพภูมิของผู้เข้ารับการบำบัด จิตบำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธสามารถดำเนินการได้ 5 วิธีการคือ 1) การทำ TIR 3 ขั้นตอน 2) จิตบำบัดบนรากฐานของอริยสัจ 4 3) เกื้อกูล ไม่ก้าวก่าย โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 4) ใช้หลัก ภพ 3 และภูมิ 31 เป็นแผนที่ในการเดินทาง 5) รู้จักหลีกเลี่ยงคำถามบางประเภท
     การโค้ชชีวิตหรือไลฟ์โค้ช (life coach) แม้จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยรวมถึงเป็นปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่คนไทยทุกคนให้ความสนใจ แต่กระนั้นก็อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับชาวไทย กรณีตัวอย่างบางตัวอย่างที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงจุดด่างพร้อยของความโปร่งใสที่จุดชนวนให้ไฟแห่งความลังเลสงสัยของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมและเจตนาที่คลุมเครือของตัวไลฟ์โค้ชเองนั้นปะทุขึ้นแล้วในสังคมไทย สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าให้กับทั้งผู้ประกอบอาชีพไลฟ์โค้ชทั้งหลาย รวมไปถึงไลฟ์โค้ชรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

• ภาษาไทย

_____1. คัมภีร์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ขุทฺทกนิกาเย ชาตกปาฬิยา สํวณฺณนาภูตา ชาตกฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค วีสติ-จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 2535.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปปญฺจสูทนียา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถาย มูลปณฺณาสกวณฺณนา (ทุติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์วิญญาณ, 2532.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกาย ทุกาทินิปาตวณฺณนา (ทุติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์วิญญาณ, 2533.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกาย ปญฺจกาทินิปาตวณฺณนา (ตติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 2533.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2506.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด 91 เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.

_____2. หนังสือ

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการเรียนการสอนและการวิจัย. คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. คู่มือการศึกษาหลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2529.

_____3. พจนานุกรม

พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.

_____4. วิทยานิพนธ์

สานุ มหัทธนาดุลย์. “การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.

_____5. รายงานการวิจัย

โสรีช์ โพธิแก้ว. “การประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา.” รายงานการวิจัยเอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

_____6. เอกสารอัดสำเนา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555). คณะมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2555.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559.

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2560). วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

_____7. ข้อมูลออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ. “แจ้งจับ ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ 3 ข้อหา ฐานฉ้อโกง-ยักยอกทรัพย์ และพรบ.คอมฯ.” 2 กรกฎาคม 2563, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887617.

ไทยรัฐออนไลน์. “สรุปดราม่า ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ โดนแฉยับหลังชม ‘บิ๊กป้อม’ สู่ปมเงินบริจาคดับไฟป่า 8 แสน.” สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2563, https://www.thairath.co.th/news/society/1877803.

เรื่องเล่าเช้านี้. “ปลูกต้นไม้ สะเทือนไลฟ์โค้ช: สรุปดราม่าเดือด#ฌอนบูรณะหิรัญ ชมบิ๊กป้อมคนดี ชาวเน็ตแซะตรรกะป่วย สู่ยอดไลก์ลดหลักล้าน!.” 25 มิถุนายน 2563, https://ch3thailandnews.bectero.com/news/195140.

Bright Today. “ขุดรายวัน! เพจดังแฉอีก ฌอน บูรณะหิรัญ ก๊อปปี้คำพูดคนมีชื่อเสียง.” 29 มิถุนายน 2563, https://www.brighttv.co.th/social-news/sean-buranahiran-csila-copy.

• ภาษาอังกฤษ

_____1. หนังสือ

Black, Donald W. and Jon E. Grant. DSM-5TM Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington: American Psychiatric Publishing, 2014.

Geisler, Norman L.. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics. Michigan: Baker Books, 1999.

_____2. วารสาร

McBeath, Alistair Graham, Simon Du Plock and Sofie Bager Charleson. “The Challenges and Experiences of Psycho therapists Working Remotely During the Coronavirus Pandemic.” Counselling and Psychotherapy Research Journal Vol. 20, No. 2 (June 2020): 1-12.

Stein, Dan J, Katharine A. Phillips, Derek Bolton, K.W.M. Fulford, John Z. Sadler and Kenneth S. Kendler. “What is a Mental/Psychiatric Disorder ?.” DSM-IV to DSM-V Psychol Med. Vol. 40, No. 11 (November 2010): 1759-1765.

เผยแพร่แล้ว
2021-01-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
Bookmark and Share