พระพุทธศาสนามหายาน: เหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย (3)

  • พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (คงคารัตนรักษ์) Research Center for World Buddhist Cultures, Ryukoku University
คำสำคัญ: พระพุทธศาสนา, มหายาน, ปรัชญาปารมิตาสูตร, พระโพธิสัตว์, กรรม

บทคัดย่อ

     จากแนวคิดที่ว่า “การที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น พระโพธิสัตว์จะต้องพบกับพระพุทธเจ้าในอดีต” พระพุทธศาสนามหายานในยุคต้นจึงได้อธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้ ดังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรมหายานต่างๆ ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงกลุ่มคัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ซึ่งถือเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนามหายาน
     สำหรับแนวคิดสำคัญที่ปรากฏในกลุ่มคัมภีร์ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” คือ แนวคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนล้วนเคยพบพระพุทธเจ้ามาก่อนในอดีต จึงกล่าวได้ว่า พวกเราล้วนเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันหมดทั้งสิ้น ภายหลังจากนั้น ในวงจรการเวียนเกิดเวียนตายอันยาวนาน เมื่อเราสั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจำวัน ย่อมสามารถทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในที่สุด”
     ดังจะเห็นได้ว่า “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้ปรับวิธีการเพื่อให้บรรลุธรรมจาก “การออกบวชและเจริญสมาธิภาวนาอย่างเข้มงวด” ไปสู่ “การสั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจำวัน” ซึ่งมีความแตกต่างกับแนวคำสอนพระพุทธศาสนาในยุคพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

SASAKI, Shizuka (佐々木閑). Bessatsu NHK hyappun de meicho shūchū kōgi Daijō Bukkyō kōshite Budda no oshie wa henyō shita 別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した (วรรณกรรมชื่อดังใน 100 นาทีของ NHK พระพุทธศาสนามหายาน: เหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย). Tokyo: NHK Publishing, 2017.

เผยแพร่แล้ว
2021-01-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ
Bookmark and Share

Most read articles by the same author(s)