Sectoral Competitive Capabilities: A Study of International Trades between Thailand, United States, and United Kingdom

Main Article Content

กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
สารี วรวิสุทธิ์สารกุล

Abstract

The study of sectoral competitive capabilities between Thailand and the United States as well as Thailand and the United Kingdom aims to analyze their overall international trades of in 2013-2017. Revealed Comparative Advantage (RCA) and Trade Specialization (TSI) indices are calculated from 2-digit commodity trade statistics to evaluate exports and trade balance capability into a number of competitiveness levels, while the groups of Thailand’s sensitive commodity are also identified. The two trading partners are motivationally selected in terms of current significance and potentiality for bilateral free trade agreement (FTA) consideration with Thailand. Specifically, while the United States is always one of the top Thailand’s trading partners, the fact that the United Kingdom will leave the EU (so called Brexit) would allow the UK to negotiate trade agreements freely with any country including Thailand.


The findings in the case of Thailand-US perspective show that the sectors Thailand has the most comparative advantages over the US include Beverages, spirits and vinegar (HS 22), Rubber and articles thereof (HS 40), Articles of iron or steel (HS 73), and Electrical and electronic equipment (HS 85). For the case of Thailand-UK sectoral competitive capabilities, Thailand stands out in the sectors with the highest potentials due to competitive edge in contrast to the UK disadvantage position as followings: Plastics and articles thereof (HS 39), Wood and articles of wood, wood charcoal (HS 44), Articles of iron or steel (HS 73), and Electrical and electronic equipment (HS 85). The study suggests that the above-mentioned sectors should receive top priority for further feasibility analysis if the bilateral FTAs between Thailand and these trading partners be initiated, whereas the sensitive sectors should also be rigorously considered to conduct remedy and adjustment measures since these industries could potentially suffer from negative impact from future FTA trades.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2562). เวทีการเจรจา FTAs. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562, จากhttp://www.dtn.go.th/index.php/forum/ftas.html
กระทรวงพาณิชย์. (2562). สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562, จากhttp://tradereport.moc.go.th/Tradethai.aspx?chk=0
ญามินตา โชคนันทกิจ และธิฏิรัตน์ ทิพรส. (2559). ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยกับคู่แข่งขันในกลุ่มอาเซียน. วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(93), 222-234.
ทีมข่าว Breaking News. (2561, 4 เมษายน). ไทย-สหราชอาณาจักรหารือความสัมพันธ์ทางการค้า. Independent News Network. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562, จาก
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_53402/
ทีมข่าว News Report. (2562, 15 มีนาคม). สหราชอาณาจักรวางเป้าผู้นำของโลกในด้านการค้าเสรี. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, London). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562, จาก http://www.thaitradelondon.com/สหราชอาณาจักรวางเป้าผู/
ทีมข่าวโลกธุรกิจ. (2561, 11 พฤษภาคม). ไทยกล่อมอังกฤษลงทุน EEC - เปิดเขตการค้า FTA. แนวหน้า. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562, จาก https://www.naewna.com/business/338090
ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2561, 10 เมษายน). พาณิชย์เผยผลการหารือรัฐมนตรีการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ให้ความสำคัญการค้าต้องราบรื่นหลัง UK ออกจาก EU. RYT9. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562, จากhttps://www.ryt9.com/s/beco/2810721
นิโลบล เรืองเต็ม. (2557). ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดจีน. วารสารวิเทศศึกษา, 4(2), 57-78.
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2560). ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยกับคู่ค้าหลักด้านการส่งออกในสินค้าศักยภาพ. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 82-108.
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Washington D.C.). (2562,). รายงานวิเคราะห์การค้าไทย-สหรัฐ มกราคม 2562.
สุวพิมพ์ เลี่ยมมินฟุล และรสริน โอสถานันต์กุล. (2556). การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 17(2), 54-70.
Athukorala, P., and Kohpaiboon, A. (2011). Australian-Thai trade: Has the free trade agreement made a difference?. Australian Economic Review, 44(4), 457-467.
Cuyvers, L., Steenkamp, E., Viviers, W., Rossouw, R., & Cameron, M. (2017). Identifying Thailand’s high-potential export opportunities in ASEAN. Journal of International Trade Law and Policy, 16(1), 2-33.
Hui, T., และชินาพัชร์ ราชบริรักษ์. (2557). ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 6(2), 181-198.
International Trade Center. (2019). TRADE MAP. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562, จากhttps://www.trademap.org/Index.aspx
Jongwanich, J., and Kohpaiboon, A. (2017). Exporter responses to FTA tariff preferences: Evidence from Thailand. Asian-Pacific Economic Literature, 31(1), 21-38.
Kuldilok, K., Dawson, P. J., and Lingard, J. (2013). The export competitiveness of the tuna industry in Thailand. British Food Journal, 115(2-3), 328-341.
Laosutsan, P., Shivakoti, G. P., and Soni, P. (2017). Comparative advantage and export potential of Thai vegetable products following the integration into the ASEAN Economic Community. International Food and Agribusiness Management Review, 20(4), 575-590.
Rozana, N. M., Suntharalingam, C., and Othman, M. F. (2017). Competitiveness of Malaysia's fruits in the global market: Revealed comparative advantage analysis. Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 11(S), 143-157.
Suwannarat, P. (2017). Ascertaining the competitiveness of Thai exports to PRC. Competitiveness Review, 27(3), 275-299.